Kommunedirektørens nyhetsbrev juni 2024 - Snart ferietid!

Dette nyhetsbrevet vil i stor grad handle om status i arbeidet med å skape økonomisk bærekraft i kommunen vår.

Portrett av Ragnar Christoffersen - Klikk for stort bildeKommunedirektør Ragnar Christoffersen Farid Dino Omer / Lørenskog kommune

Kjære kollega.

Noen av dere lurer kanskje på hvor det blir av musikkreferansen i overskriften i dette nyhetsbrevet, men la meg komme litt tilbake til det. Dette nyhetsbrevet vil i stor grad handle om status i arbeidet med å skape økonomisk bærekraft i kommunen vår.  

Du føler kanskje at du har hørt mye (og kanskje mer enn nok) om dette allerede. Det forstår jeg! Samtidig er det veldig viktig for meg at hver og én av dere er godt informert, at dere har mulighet til å si deres mening og at vi er åpne og transparente i en slik omstillingsprosess. Vi må holde motet oppe!

Jeg vil også informere litt om arbeidet med kommunens parkeringsstrategi, siden jeg vet at dette med eventuell betalt parkering for ansatte er en «het potet» akkurat nå.  

Hva har skjedd siden forrige nyhetsbrev?

Her er viktige punkter:

  • Vi har utarbeidet årets perspektivmelding  
  • Vi har utarbeidet en økonomisk tertialrapport etter årets fire første måneder, med forslag til ulike innsparingstiltak for å redusere årets forventede underskudd
  • Arbeidsgruppen som har jobbet med økonomisk mulighetsrom inn mot neste års budsjett er nesten ferdig med sitt arbeid  
     

Formannskapet behandlet de to førstnevnte i sitt møte på onsdag. Selv om det er kommunestyret som avgjør disse sakene i sitt møte onsdag 19. juni, følger kommunestyret ofte formannskapets innstilling.

Hvor lang tid skal vi bruke på å skape økonomisk bærekraft?

Perspektivmeldingen er bindeleddet mellom årsbudsjettet og den langsiktige kommuneplanen (som er alle planers «mor» i en kommune). Den gir retning og styringssignaler fra kommunestyret til oss i administrasjonen. Kanskje det aller viktigste i denne perspektivmeldingen er at vi ba kommunestyret ta stilling til hvor fort den økonomiske omstillingen skal skje.  

Sprint, mellomdistanse og maraton

Vi lanserte derfor tre scenarier – sprint, mellomdistanse og maraton – som handler om hvor lang tid vi skal bruke på å oppnå økonomisk bærekraft. Skal vi gjøre det på raskest mulig, men forsvarlig måte (sprint på to-fire år) eller om vi skal bruke lengre tid (maraton som tilsvarer seks-sju år).  

Alle alternativer kommer med fordeler og ulemper. Å bruke lang tid innebærer høyere risiko fordi vi må bruke mer av sparepengene våre før vi er i økonomisk balanse. Samtidig vil det bety en lengre periode med usikkerhet knyttet til hvem som kan bli berørt av eventuelle tiltak. Det mest kortsiktige løpet vil bety at vi i stor grad iverksetter de nødvendige innsparingstiltakene i 2025 og 2026.  

Formannskapet har anbefalt kommunestyret å vedta «sprinten». Det er i tråd med min anbefaling og også det flere av de tillitsvalgte har gitt uttrykk for at de ønsker.  

Innsparingstiltak som berører mange ansatte

Tertialrapporten inneholder også innsparingstiltak som berører mange ansatte. Både direkte ved at vi har foreslått å fase ut tilbud og tjenester, men først og fremst indirekte ved at vi holder en rekke ledige stillinger vakante ut året. I forbindelse med budsjettarbeidet til høsten, må vi vurdere om det skal gjøres permanent. Foreløpig har dette tiltaket truffet tilfeldig, ved at innsparingen skjer der det er en ledig stilling. Det er ikke slik vi ønsker å gjøre det i fortsettelsen. Oppsiden med å holde stillinger ledig er at vi forhåpentligvis har stillinger å tilby ansatte der hvor det blir nødvendig å permanent redusere årsverk i tiden som kommer.

Kommunestyret har det siste ordet

I sum ligger det inne innsparinger i tertialrapporten for drøyt 22 millioner kroner for 2024. Dette er dessverre både viktig og nødvendig for å skape et best mulig utgangspunkt for neste års budsjettarbeid. Årets budsjetterte og forventede underskudd øker stadig, delvis på grunn av at kommunens skatteinntekter svikter og delvis på grunn av økte behov i tjenestene. Det er særlig økte utgifter til økonomisk sosialhjelp som skaper utfordringer for alle landets kommuner. Formannskapet har i all vesentlighet valgt å følge mine anbefalinger om innsparinger inneværende år, men som nevnt tidligere er det kommunestyret som har det siste ordet den 19. juni.  

Arbeidsgruppens rapport

Arbeidsgruppen som det siste halve året har jobbet med å se på muligheter for å oppnå samhandlingseffekter og kostnadsbesparelser i årene som kommer, er nå helt i sluttfasen av dette arbeidet. Etter planen overleverer de sin rapport til meg den 20. juni. Jeg vet at de har jobbet både grundig og godt med oppdraget, og jeg har store forventninger til at dette blir et godt underlag og et viktig bidrag når vi nå starter arbeidet med å utarbeide neste års budsjett.  

Jeg vet mange er spente på hva som blir foreslått, og jeg lover at hele rapporten skal gjøres offentlig snarest mulig. Det er imidlertid viktig å presisere at innholdet i den er anbefalinger og at den er én del av budsjettarbeidet. Rapporten må derfor ikke leses som om alle forslag nødvendigvis vil bli gjennomført.  

Selve budsjettarbeidet skal foregå til høsten slik som tidligere år, med blant annet involvering og medbestemmelse underveis. Så får de neste månedene vise hvilke tiltak jeg vil foreslå for kommunestyret i desember. Det er nemlig da neste års budsjett endelig skal vedtas.  

Administrasjonens og min oppgave er å lage gode beslutningsgrunnlag med faglige anbefalinger, som igjen gir de folkevalgte best mulige forutsetninger for å gjøre nødvendige prioriteringer. Det er slik vi skal sikre en bærekraftig økonomi i årene som kommer.

Møte framtidens utfordringer

Her kommer også det store lyspunktet som jeg vet mange av dere etterlyser. For med et solid økonomisk fundament vil Lørenskog være en enda mer robust kommune, som er godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. Da kan vi i enda større grad fokusere på å være en attraktiv og god arbeidsgiver.

Målet om å være landets beste kommune å jobbe i ligger like fast, selv om jeg forstår at det kan være vanskelig å se det tydelig i de prioriteringene og valgene vi nå må gjøre. Men jeg mener at det å være en god arbeidsgiver også kommer til uttrykk i hvilken grad vi klarer å ta vare på ansatte i slike prosesser som hele kommune-Norge nå går gjennom.

Betalt parkering for ansatte?

I forbindelse med formannskapsmøte på onsdag denne uka, markerte mange tillitsvalgte mot betalt parkering for ansatte. Som jeg har sagt tidligere, jeg synes det er flott at både ansatte og tillitsvalgte bruker stemmen sin til å si ifra om forhold man er opptatt av.

Men hvor kommer egentlig dette forslaget fra? Er det noe jeg som kommunedirektør har «funnet på» nå for å skaffe flere inntekter til kommunen? Jeg forstå godt at spørsmålet stilles, også sett i lys av det jeg skriver om ønsket om å være en attraktiv arbeidsgiver.  

Så la meg kort svare:

Selve spørsmålet om avgiftsparkering har en relativt lang historie. Det var tema allerede i 2017 i forbindelse med «Temaplan for klima og energi», men det første politiske vedtaket var i desember 2020 – hvor følgende forslag ble fremmet og vedtatt i kommunestyret "Arbeidet med å utrede avgiftsparkering på kommunale parkeringsplasser prioriteres i 2021".  

Av flere grunner ble dette arbeidet utsatt. Det politiske utvalget for miljø, samferdsel og teknisk behandlet nå i februar 2024 et mandat for parkeringsstrategien, hvor det som omhandler avgiftsparkering ble besluttet prioritert fram mot sommeren 2024. Dette er altså bakgrunnen for denne prinsippsaken om avgiftsparkering, som skal behandles i kommunestyret i neste uke.

Prinsippsaken har egentlig to hovedelementer i seg. Det ene er å avklare om det i det hele tatt skal innføres avgiftsparkering på kommunale parkeringsplasser generelt på enkelte områder i Lørenskog. Det andre er om det også i så fall skal innføres betalt parkering for kommunens ansatte på disse plassene. Det er dette kommunestyret skal ta stilling til på onsdag. Hvis det siste er ønskelig fra kommunestyrets side, så må vi i det videre arbeidet se på ulike løsninger og eventuelle betalingsmodeller for ansattparkering.  

Så til slutt – hvor ble det av musikkreferansen i dette nyhetsbrevet?  

Vel, denne gangen valgte jeg en instrumental låt, så den har jo ingen tekst å henspille på til overskrift. Men som et liten anbefaling fra meg til deg – sett den gjerne på første feriedag, lukk øynene og tenk at dette skal bli en velfortjent fin ferie. Nyt tonene fra David Gilmour i låta «And Then….». Gilmour er tidligere gitarist og sanger i Pink Floyd og har skapt mye magi der. Men akkurat denne solo-låta kommer langt opp på min favorittliste.  

Ha en strålende sommerferie kjære kollega!  

Vi snakkes!

Ragnar