Lørenskog kommune har gode rutiner knyttet til kvikkleire

Etter kvikkleireskredet i Gjerdrum, er det behov for å orientere om hvordan situasjonen er i Lørenskog kommune. Kommunen har gode rutiner knyttet til kvikkleire. 

Det er trygt å bo på kvikkleire så lenge det ikke foregår ukontrollert byggeaktivitet, graving eller at bekker/vassdrag graver og skaper erosjon. Når det skal utføres arbeider der det er kvikkleire, stilles det strenge krav for å sikre at stabiliteten i området ivaretas.  

Kvikkleire finner vi i marin leire, som er leire avsatt i sjøen foran isen under siste istid. Landheving etter istiden har ført til at den marine leira har kommet opp på land. Over alt under marin grense, der havet sto før, kan vi finne marin leire. En stor del av byggeområdene i Lørenskog ligger under marin grense. 

To menn som observerer en bakke med kvikkleire - Klikk for stort bilde 

Gjennom tusener av år har ferskt grunnvann strømmet gjennom denne leira, og har gradvis vasket ut det salte porevannet som befinner seg i rommet mellom jordpartiklene. Da dannes det lag eller lommer av kvikkleire i den marine leira. Kvikkleire tåler like mye som annen leire før den bryter sammen, men når kvikkleira overbelastes kollapser den, og blir nærmest flytende. 

Lørenskog kommune har følgende rutiner når det gjelder kvikkleire: 

  • I utarbeidelse av reguleringsplaner stiller Lørenskog kommune krav til geotekniske undersøkelser og vi krever tiltak slik at eventuell kvikkleire holdes stabil.  
  • I kommunens egne investeringsprosjekter blir det gjennomført geotekniske undersøkelser og vi sørger for stabiliserende tiltak når det er behov for det. 
  • Lørenskog kommune overvåker bekker og vassdrag og følger med på erosjon. Fra våren 2021, skal alle som søker om gravetillatelse også vurdere grunnforholdene før graving. 


Lørenskog kommune har gode rutiner og stiller krav til utbyggere for å sikre at kvikkleira holder seg stabil. Kommunen skal nå også sammenstille informasjonen fra reguleringsplanene og vil i løpet av 2021 øke kompetansen ytterligere. 

Det ble gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til naturfare, herunder kvikkleire i forbindelse med kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 2015. Det vil bli gjennomført en ny risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel som har oppstart i 2021. Vi har også meldt til NVE at vi ønsker systematisk kartlegging i kommunen hvor det gjøres nærmere analyser og eventuelle grunnboringer. Dette har ikke vært gjort tidligere, men foreløpig er ikke Lørenskog prioritert. 
 

Mer informasjon om kvikkleire

Du finner mer informasjon om kvikkleire hos NVE
 

Gi oss beskjed hvis du ser noe mistenkelig

Dersom du observerer erosjon i bekker, elver eller andre hendelser som gjør deg mistenkelig om det er kvikkleire i området, kan du benytte vår app “Meld en feil, Lørenskog”. Her finner du element som heter terreng.

Les mer om appen her. 

Du kan også kontakte oss på 67 93 42 00 og komtek@lorenskog.kommune.no.