Lørenskog kommunes miljø- og bærekraftspris for 2020

Varaordfører, ordfører og barn fra 4.-trinn ved Åsen skole. Lørenskog kommune

Per Flatberg og Kjell Daae Hauger mottok Lørenskog kommunes miljø- og bærekraftspris for 2020. Barn og unges miljø- og bærekraftspris gikk til Halvor Halvorsen og 4. trinn på Åsen skole.

 

 

Lørenskog kommune fikk inn mange gode forslag til kandidater til kommunens miljø- og bærekraftspris 2020. Prisen tildeles innbygger, organisasjon, lag, forening, virksomhet eller andre for tiltak eller aktiviteter som fremmer bærekraftig utvikling, natur- og miljøvern. Også barn og ungdom ble foreslått som verdige kandidater for prisen.

Klima-, økologi- og samferdselsutvalget som er jury, har besluttet at miljø- og bærekraftsprisen for 2020 tildeles Per Flatberg og Kjell Daae Hauger.

Videre har de besluttet at det også skal utdeles en miljø- og bærekraftspris for barn og unge. For 2020 gikk barn og unges miljø- og bærekraftspris til Halvor Halvorsen (14 år) og 4. trinn på Åsen skole.

Lørenskog kommunes miljø- og bærekraftspris for 2020

 

Ernst-Modest Herdieckerhoff, Kjell Daae Hauger og Ragnhild Bergheim Lørenskog kommune

 Kjell Daae Hauger (83 år) ble foreslått av Lørenskog Rotaryklubb, Lørenskog Elveforum og Lørenskog Pensjonistuniversitet. Hauger beskrives som en person som «gjennom både ord og handling [viser] at han er opptatt av miljø og bærekraft». Noe av det han har bidratt med er å lage kompostkasser til «Grønt Flagg-prosjektet» som mange barn i Lørenskog har både sådd i og høstet fra.

 

I tillegg arbeider han aktivt for en bedre opplevelse av vassdragene i Lørenskog, med tilhørende plante- og dyreliv, blant annet ved å sette opp informasjonsskilter langs Lørenskogstien og i Elveparken. Han sørger også for bedre tilgang til kulturminnene langs elvene. Videre har han lagt til rette for stier langs vann og vassdrag og historisk kunnskapsoverføring. Han jobber aktivt for gjenåpning av kommunens vassdrag og andre tiltak som reduserer fare for oversvømmelser, samt for vern og rehabilitering av vassdrag med tanke på naturverdier og biologisk mangfold. Hauger omtales som en ildsjel som bidrar til trivsel og aktivitet i nærmiljøet og økt involvering av alle, både unge og voksne. 

 

Ernst-Modest Herdieckerhoff, Per Flatberg og Ragnhild Bergheim Lørenskog kommune

 Per Flatberg (83 år) ble foreslått av Heidi Ansethmoen. Flatberg blir beskrevet av forslagsstiller som en «aktiv miljøverner av rang og som en høyst aktuell kandidat». Videre står det at «han har i en årrekke vært opptatt av miljøet og ser viktigheten av å ta vare på kulturminner til grønne nærområder for Lørenskogs befolkning. Lørenskog er i vekst og de grønne områdene nevnes som viktig for befolkning både for de som bor her i dag og for nyinnflyttede.».

 

Han har i flere tiår arbeidet aktivt for vern av miljø på både lokalt og nasjonalt nivå.

Flatberg var også informasjonsleder i Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget tidlig på 80-tallet, generalsekretær i Norges Naturvernforbund fra 1978-1980. I 2008 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull.

Barn og unges miljø- og bærekraftspris

4. trinn på Åsen skole. Halvor delte prisen med 4. trinn på Åsen skole. «Tre år på rad har barna sammen med sine foreldre plukket søppel i skolegården, på skoleveien og på Sørlihavna. Barna er super-engasjerte!» skriver blant annet forslagstiller May-Liss Hatleskog. «Kommunen har vært greie og stilt med utstyr til søppelplukking samt hentet søppelet etter plukking. Dette er en gjeng med engasjerte barn som hvert år har plukket søppel i nærmiljøet. At de er interessert i miljøet smitter over på foreldrene og foreldre på 4 trinn er nå også svært engasjerte.» skriver hun videre.

 

Halvor Halvorsen fikk barn og unges miljø- og bærekraftspris for sin kjempeinnsats med å rydde søppel i Langvannet. Lørenskog kommune

 Halvor Halvorsen (14 år) går i 8. klasse på Wang ungdomsskole. Han ble nominert av hele fem personer! Forslaget begrunnes med at «han har gjort en kjempeinnsats med å rydde søppel i Langvannet og er et godt forbilde for andre ungdom». «Han har i sommer (2020) plukket mange sekker med søppel på sine turer med kajakken».

 

I tillegg til de fem som har foreslått Halvor, har det også kommet nominasjoner via kommunens Facebookside. Her er et par eksempler:

«Fy flate Halvor Halvorsen, første gangen du prøver ny kajakk også gjør du denne kjempejobben i Langvannet. Vi har sittet og sett på deg og du har jammen jobbet iherdig».

«Halvor har gjort en fantastisk ryddejobb i og langs Langvannet. Han har fylt mange sekker med søppel».

 

Miljø – og bærekraftspris 2021

Lørenskog kommunes Miljø- og bærekraftspris for 2021 vil bli annonsert til høsten. Dersom du allerede nå ønsker å sende inn ditt forslag, kan den sendes til fagsjef for plan og miljø Kari Westgaard Berg på kwe@lorenskog.kommune.no