Lønn, pensjon og forsikringer

Pensjonsavtaler 

Som ansatt i Lørenskog kommune har du gode pensjons- og forsikringsordninger. Lørenskog kommune har sin tjenestepensjon for kommunale arbeidstakere hos tre ulike pensjonsleverandører. Sykepleiere har tjenestepensjon i KLP, undervisningspersonale i Statens pensjonskasse (SPK) og alle øvrige ansatte har sin pensjonsordning hos Lørenskog kommunale pensjonskasse. Offentlig tjenestepensjon er pensjon arbeidsgiver sparer for deg som jobber i kommunen, og er lik for alle ansatte uavhengig av hvem som er leverandør. 

Her kan du lese mer om pensjonsordningen i Lørenskog kommune.

Lån og forsikringer 

Som medlem i Lørenskog kommunale pensjonskasse får du gode betingelser på lån forsikringer i Storebrand. Se mer informasjon på pensjonskassens hjemmeside. 

Medlemmer i Statens pensjonskasse kan få gunstig boliglån der og medlemmer i KLP kan få gunstig boliglån og forsikringer hos KLP. 

Som ansatt i Lørenskog kommune er du forsikret for gruppeliv, yrkesskade/ulykke, tjenestereise og fritidsulykke. Gjennom vår forsikringsportal Waco ajour (tilgjengelig fra intranettet vårt), vil du få oversikt over de ulike dekningene. Der vil du også få tilgang til en forsikringskalkulator som kan beregne hvilke erstatninger du som ansatt eller dine etterlatte vil kunne ha krav på i henhold til personaldekningen i Lørenskog kommune. 

Her kan du lese mer om våre personforsikringer. 

Beregning av lønnsansiennitet

Ansiennitetsdato fastsettes på tilsettingstidspunktet. Dato settes til den 1. i måneden med bakgrunn i det antall år og måneder som godskrives i lønnsansienniteten. All tidligere erfaring må dokumenteres.

Dersom du leverer attester/vitnemål i ettertid, vil den nye lønnsansienniteten gjelde fra den 1. i måneden etter at vi har mottatt ny dokumentasjon.  Ansiennitetsbestemmelsene er regulert av Hovedtariffavtalen §12. Det er regelverket på tilsettingstidspunktet som er gjeldende for ansiennitetsberegningen.

Les mer om beregning av lønnsansiennitet her.

Lokal lønnspolitikk 

I Lørenskog kommune har vi en lokal lønnspolitikk. Denne legges til grunn for lokale lønnstillegg og lønnsplasseringer og den beskriver hvordan dette skjer. Lønnspolitikken gjelder alle ansatte i kommunen, det vil si ansatte etter hovedtariffavtalens kapittel 3, 4 og 5. 

Lokal lønnspolitikk er en forutsetning for hovedtariffavtalens lønnssystem. Lønnspolitikken skal være et grunnlag for vurderinger og hensyn ved lønnsplasseringer- og forhandlinger. 

Den lokale lønnspolitikken skal: 

 • Bevisst forholde seg til lønnsforskjeller, lønnsnivå og lønnsutvikling 
 • Være et fleksibelt virkemiddel der grunnleggende verdier for ansatte og kriterier for god ledelse er viktige føringer 
 • Være markedsrelatert og konkurransedyktig i forhold til naturlige sammenlignbare arbeidsgivere 
 • Stimulere til læring og kompetanseutvikling for alle medarbeidere 
 • Stimulere til innsats og gode resultater 

Lønnspolitikken skal bl.a. bidra til å: 

 • Motivere til kompetanseutvikling 
 • Motivere til mer heltid 
 • Beholde, utvikle og rekruttere 
 • Sikre kvalitativt gode tjenester 
 • Fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene 
 • Legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter 

Lønnen skal reflektere kompetanse, utdanning, ansvar/ kompleksitet i stillingen, innsats og resultater. Kommunen forholder seg til lønnsutviklingen i samfunnet generelt og kommunesektoren spesielt. 

Bruk av lønnspolitikken skjer gjennom forhandlinger mellom to parter, hvor rammene kan variere fra år til år og hvor det kan være konkrete føringer fra de sentrale parter. Den lokale lønnspolitikken må derfor angi noen prinsipper og retningslinjer, samtidig som den skal ivareta et forhandlingsrom. Lønnspolitikken definerer derfor ikke kronebeløp, men hvilke faktorer som bør vektlegges i vurderingene. 

Det er viktig at lønnspolitikken sees i sammenheng med andre deler av kommunens arbeidsgiverpolitikk, som f.eks. kompetanseutvikling, permisjonsbestemmelser, velferdstilbud med mer. Kommunens økonomi og de økonomiske rammene for forhandlinger setter grenser for hvilke endringer det er realistisk å få til. 

For å sikre gode forhandlingsprosesser, er myndighet og fullmakter beskrevet i lønnspolitikken sammen med rutiner for gjennomføring av lokale forhandlinger. Informasjon, tidlig involvering og god dialog er en forutsetning for gode prosesser knyttet til lønnsfastsettelse. Du finner lokal lønnspolitikk her. (PDF, 728 kB)