Taket - vårt felles tankesett

Illustrasjon av tak med teksten "Vårt felles tankesett" - Klikk for stort bilde

Lørenskog kommune er i en spennende utviklingsfase, hvor vi er på vei til å bli en kommune med både nye muligheter, men også utfordringer som finnes i større byer. Vi er også den mest mangfoldige kommunen i landet, med over 140 nasjonaliteter representert.

Når verden blir mer kompleks og kravet til bærekraft skal møtes, er ikke svaret bedre styring, men bedre læring. Kommunen må derfor være nyskapende og utforske nye former for samarbeid med og for innbyggerne.

Vi beveger oss mot en samskapingskommune, hvor vi sammen finner løsninger. Dette representerer et paradigmeskifte - fra å være en ren servicekommune til bli en lærende organisasjon. Vi ønsker å lytte, løse, lære og lede på nye måter for å møte fremtidens utfordringer.

Tre bilder: Første bilde: Kommunen bestemmer. Andre bilde: Brukeren bestemmer. Tredje bilde: Vi bestemmer sammen - Klikk for stort bilde

En god oppvekst er ikke noe kommunen gir til barn og unge. Det skaper vi sammen med innbyggerne. De gode løsningene skal finnes i samspill mellom mennesker hvor fokus ikke er på systemet, men på innbyggernes ressurser og de relasjoner som innbyggeren inngår i. For å lykkes med dette må vi alltid stille oss disse spørsmålene:

Lytte: Hvem kan vi lytte til for å få bedre innsikt?

Løse: Hva er hovedutfordringen, og hvem kan bidra til å løse den?

Lære: Hvordan kan vi benytte innsikten vi tilegner oss fortløpende?

Lede: Hvilken type organisering og ledelse trenger vi?

Samskapelse mellom kommunen og innbyggerne kan skape verdier som øker livskvaliteten for innbyggerne, og gi følelse av mestring hos ansatte. Hvordan kan vi måle denne verdien av hva en innbygger og en ansatt har skapt? Hvordan måler vi verdier som ikke er i kroner og øre? Er en viktig lederoppgave å etterspørre hvor mye livskvalitet ansatte har skapt sammen med innbyggere? 

Kan opplevelsen av livskvalitet bli en like viktig måling som den økonomiske?

Å lytte på nye måter

Dette handler blant annet om å være oppriktig nysgjerrig på barn og unges perspektiver og vise at vi vil forstå dem. Vi må stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» slik at det ikke er kommunen eller de voksne som alltid kommer med de ferdige løsningene.

Innbyggerne vil ikke først og fremst forstå, men bli forstått.

Å løse på nye måter

Når vi selv vet hva som er viktig for barn og unge, har vi det beste grunnlaget for å løse på nye måter.

Skal vi nå målene om en trygg og god oppvekst for barn og unge i Lørenskog, må vi samarbeide med lag, foreninger, næringsliv, frivillige og andre engasjerte innbyggere. Sammen kan vi skape gode nabolag og oppvekstmiljø. Erfaringer fra andre kommuner viser at mange av dem som ikke er aktive frivillige i dag, vil bli aktive om de blir spurt.

Ny organisering av kommunale tjenester vil tvinges frem når vi setter innbyggerne i sentrum. Å løse oppgaver på nye måter kan handle om å se mulighetene og teste ut strukturer hvor kommunen er med som en likeverdig part med andre aktører for å skape en god oppvekst. 

En familie sitter ute. De voksne holder rundt barna og hverandre i hendene - Klikk for stort bilde

Klikk på feltet under for å lese hele historien

Å lære på nye måter

Å lære på nye måter utfordrer dagens kompetanse, og hvordan vi bruker den i samskapelsen med innbyggere og i samarbeid med hverandre. Vi har ulik kompetanse på tvers av virksomheter, sektorer og frivillige organisasjoner og er avhengig av hverandres kompetanse for å lykkes. Derfor er det viktig at ansatte blir bedre kjent med hverandres tjenester og mandat.

Prioriteringer av tiltak og investeringer må tas i fellesskap på bakgrunn av innsikten vi får fra tall, rapporter og analyser. Ikke minst er, erfaringer fra samskaping og tilbakemeldinger fra dialog og ulike medvirkningsprosesser viktige kilder til informasjon. Kommunen har som målsetting å være en datadrevet kommune*.

*(Fremdriften i en prosess/utvikling skjer på bakgrunn av kvalitative/kvantitative data i motsetning til intuisjon eller personlig erfaring).

Å lede på nye måter

«For å skape bærekraft må vi jobbe på nye måter i framtiden. Vi må tilpasse oss en kompleks verden med høy endringstakt og høye krav til innovasjon. Da må kommunens organisasjonskultur og styringsmekanismer legge til rette for dette.»

Lørenskog kommunes HR-strategi 

Ledere, ansatte og frivillige i Lørenskog kommune må være innovative og fleksible og tilpasse tjenester og tilbud til en kommune i endring. Dette kan innebære endringer i både organisering og arbeidsoppgaver. Modige ledere gir tillit og handlingsrom til de som er nærmest innbyggerne. I samspill mellom sektorer, tjenester, organisasjoner og innbyggere kan gode beslutninger tas på riktige nivåer. Innovasjon krever at ledere står i en risiko – vi må prøve nye ting og være åpne for å gjøre feil på veien.

Et økt handlingsrom for ansatte bidrar til at det er enklere å samarbeide utenfor egen tjeneste og kommunen, for å løse utfordringer. Dette styrkes gjennom konkret samarbeid, kunnskap om hverandres tjenester og kjennskap til hverandre. "Å ha en venn" i en annen tjeneste kan gjøre terskelen for et samarbeid lavere, noe innbyggerne vil tjene på i møte med kommunen.