Oppvekstplanen

Lørenskog er en god kommune å vokse opp i. I Ungdata-undersøkelsen rapporterer barn og unge at de trives her, både i skole og på fritid. Samfunnet er imidlertid i endring, og i Lørenskog ser vi dette ekstra godt med stor befolkningsvekst, økt andel befolkning med innvandrerbakgrunn, høy mobilitet, dårlige levekår for stadig flere, fortetting av boområder og kapasitetsutfordringer i barnehager, skoler og fritidstilbud.

Noen barn lever med utfordringer i sine livs- og omsorgsbetingelser. Det er viktig at Lørenskog-samfunnet oppdager og ivaretar barn og unge i utsatte situasjoner. Oppvekstplanen er et viktig grunnlag for den lovpålagte planen for forebygging av atferdsvansker og omsorgssvikt. Allerede er vi godt i gang: det er samlet statistikk og kunnskap om vår barnebefolkning, det er laget tiltaksoversikter, ulike samarbeidsarenaer videreutvikles og vi fokuser på hvordan gå frem ved bekymring for et barn.

Oppvekstplanen er en strategi for hvordan vi skal skape gode oppvekstsvilkår for alle i Lørenskog kommune. Det er en plan for alle sektorer og virksomheter som arbeider med noe som berører barn og unges liv. Den sier at oppdraget må løses i fellesskap mellom det offentlige og frivillige organisasjoner og foreninger, næringsliv, innbyggere og- ikke minst- med dem det gjelder: barn og unge i Lørenskog.

Illustrasjon av et hus - Klikk for stort bilde

 

 

Strategien illustreres ved “Huset” som viser hvordan vi må tenke og jobbe for at Lørenskog skal være en god kommune å vokse opp i. 

 

 

 

Grunnmuren i huset står for  ambisjonene våre- hva vi ønsker å få til. 

Rommene i huset peker på hvilke faktorer vi må være opptatt av for at barn og unge skal ha det bra.  Dette er utarbeidet med utgangspunkt i kunnskapsmodellen «Barnets behov i sentrum» som er en anerkjent modell og brukes i mange land. Huset representerer det kunnskapsgrunnlaget vi i Lørenskog skal ta utgangspunkt i; hva er viktig for våre barn og unge? - som vi videre vil velge tiltak og metoder ut fra.

Taket rommer det felles tankesettet og verdiene vi trenger for å virkeliggjøre intensjonene i grunnmuren og i rommene. 

Denne strategien forholder seg til utfordringsbildet, men ønsker først og fremst å løfte frem mulighetene som ligger foran oss, om vi klarer å utnytte alle de ressursene som fins i kommunen, frivillighet, organisasjoner, næringsliv, nærmiljø og hos barn og unge selv.


En strategisk plan er en overordnet plan som i liten grad peker på konkrete tiltak eller virksomheter, men peker ut retningen kommunen skal følge de neste årene. Målet er at denne retningen gir et tydelig grunnlag for alle andre planer, aktiviteter, tilbud og prioriteringer som omhandler barn og unge. 

Strategien bygger også videre på mange av tankene og satsingsområdene i strategiene for Helse, omsorg og mestring, Kultur, HR og Digitalisering.