Vann-, avløps- og overvannsledninger fra Skårerparken til Metro

Lørenskog kommune skal rehabilitere og legge nytt vann- og avløpsnett fra utløpet av Skårerparken (ved Sverres vei) til eksisterende vann- og avløpstunell under Metro senter. Det eksisterende ledningsnettet i området er gammelt, og som følge av utbyggingen i sentrum er det behov for å øke kapasiteten på vannforsyningen.

Samtidig må vi sikre god brannvannsdekning i området rundt Metro senter. Med mer vannforsyning inn i området, blir det samtidig behov for å sende mer avløp ut av området, det vil si at det er behov for å øke kapasiteten i både vann- og avløpsledningen.

I dag renner både overvann, som er nedbør og smeltevann, og spillvann, som er avløpsvann fra bebyggelse og næring, i samme avløpsledning. På grunn av klimaendringer, som fører til hyppigere og kraftigere nedbør, og mange nye boliger i området, er det behov for å øke kapasiteten på avløpsnettet. Derfor etablerer vi nå én ledning for overvann og én for spillvann i dette området.