Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens viktigste plan, den ligger til grunn for all planlegging i kommunen. En kommuneplan består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel. 

Samfunnsdelen gir retning for den langsiktige utviklingen av Lørenskog-samfunnet. Samtidig fastsetter den satsingsområder som skal gis særlig prioritet i valgperioden. Arealdelen er styrende for hvordan arealene i hele Lørenskog skal brukes. 

Samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 4. november 2020 i sak 143/20. Samfunnsdelen er en digital plan som du finner på www.planenvaar.no 

Arealdel 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2015 i sak 1/15.  

Kommuneplanen ble rettskraftig fra denne dato, med unntak av noen uavklarte forhold. To begrensede høringer hos berørte grunneiere og myndigheter, har bidratt til å avklare disse siste forholdene. Endringer er innarbeidet i kommuneplandokumentene, og vedtatt i Lørenskog kommunestyre. Kommuneplandokumentene ble sist endret i kommunestyret 18. november 2015, sak nr. 104/15. Mindre endring av kommuneplanens bestemmelser vedtatt i kommunestyret 31. mai 2017, sak 53/17. 

Gjeldende kommuneplan 

Kommuneplanens samfunnsdel – www.planenvaar.no 

Kommuneplanens del 2: kommuneplankart. (PDF, 10 MB) (arealdel) 

Kommuneplanens del 3: planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer.  (PDF, 2 MB)(arealdel)