Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens viktigste plan, den ligger til grunn for all planlegging i kommunen. En kommuneplan består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel. 

Samfunnsdelen gir retning for den langsiktige utviklingen av Lørenskog-samfunnet. Samtidig fastsetter den satsingsområder som skal gis særlig prioritet i valgperioden. Arealdelen er styrende for hvordan arealene i hele Lørenskog skal brukes. 

Samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 4. november 2020. Samfunnsdelen er en digital plan som du finner her.

Arealdel 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret 15. mars 2023 i sak 028/23.  

Kommuneplanens arealdel består av et rettslig bindende kommuneplankart og bestemmelser, i tillegg til temakart, utfyllende retningslinjer og planbeskrivelse. Bestemmelsene er juridisk bindende, mens retningslinjene er veiledende for kommunens saksbehandling. Retningslinjene står skrevet i kursiv i fargede tekstbokser.

Gjeldende kommuneplan 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens arealdel