Elsparkesykkel

Flere aktører har etablert utleie av elektriske sparkesykler i Lørenskog. Sparkesyklene leies der de står, og kan settes fra seg der du måtte ønske innenfor et geografisk avgrenset område.

Elsparkesykler har på kort tid blitt et populært fremkomstmiddel, spesielt blant yngre som ikke disponerer bil. Tilbud og etterspørsel går hånd i hånd, derfor ser vi at det stadig etablerer seg nye elsparkesykkel-aktører i kommunen.

Det er fordeler og ulemper med bruk av elsparkesykler, og kommunen mottar mange henvendelser som gjelder elsparkesykler som er plassert i siktsoner i kryss eller er henslengt i grøftekanten. Kommunen jobber for at aktørene som tilbyr utleie av elsparkesykler skal gjøre dette uten store negative konsekvenser for innbyggerne i kommunen.

Oversikt over aktører

El-sparkesykkelaktører
Navn Telefon E-post
Tier 23 50 65 74 lorenskog@tier.app
Bird 23 50 67 46 hello@bird.co
Voi 940 68 594 supportnorway@voi.com
Bolt 412 51 342 oslo@bolt.eu

Hva må jeg tenke på når jeg leier en elsparkesykkel?

Leier du en elsparkesykkel er det viktig å følge trafikkreglene. En elsparkesykkel er definert som et kjøretøy, derfor skal du i all hovedsak følge samme regler som andre kjørende. Pass på å ikke holde for høy fart. Som syklist er det ikke tillatt å sykle forbi gående raskere enn gangfart når man sykler på fortau og gågate, det samme gjelder for elsparkesykkel.

Det er forbudt å kjøre elsparkesykkel hvis du er påvirket av alkohol eller et annet berusende eller bedøvende middel. Det er den alminnelige promillegrensen på 0,2 som gjelder.

Vi gjør oppmerksom på at utleieaktørene kan ha andre og strengere regler for bruk av sine elsparkesykler, som egen aldersgrense, områder hvor utleiesyklene ikke kan kjøres, parkeres og lignede.

Barn under 15 år er påbudt å bruke hjelm, men vi anbefaler at alle gjør det. Det er stor forskjell på hvor mye du skader deg med og uten hjelm.

Hvor kan jeg parkere etter bruk?

Det er tillatt å parkere elsparkesykler på samme areal som en vanlig sykler. Husk å parkere hensynsfullt – ikke foran inngangspartier, innkjørsler og dører, i siktsoner i kryss, og i ferdselssoner på fortauet slik at de er til hinder for andre.

Elsparkesykler har lett for å velte, og kan fort bli til hinder selv om de ble parkert hensynsfullt. Sett derfor elsparkesykkelen på et stødig og godt underlag, slik at det er minst mulig fare for at den velter.

Kommunen har også opprettet egne parkeringsplasser for elsparkesykler flere steder i Lørenskog. Disse finner du her:

 • Kryss Øvre Grønliveien / Fridtjof Nansens vei Bilde av to elsparkesykkeler som er plassert innenfor et oppmerket område. - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune   
 • Langvannet ved badeplass
 • Rådhusparken
 • Ved sykkelhotell i sentrum
 • Vestparken
 • Rolvsrud stadion
 • Rådhuset
 • Kjenn skole
 • Fjellsrud skole
 • Løkenåsen skole
 • Rasta skole
 • Øverst i Ødegårdsvei

Vi oppfordrer publikum til å benytte seg av disse dersom det finnes en i nærheten av der man parkerer.

Regulering av utleie

Stortinget vedtok i 2021 en ny lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn som gir kommunene en klar lovhjemmel for å kunne regulere utleie og bruk av elsparkesykler og små elkjøretøy. Loven innebærer blant annet at kommunen kan gi forskrift om bruk av offentlig grunn for utleie av små elektriske kjøretøy og at kommunen kan gi forskrift om at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn bare kan gjøres med tillatelse fra kommunen. Loven innebærer også at kommunen kan gi forskrift om gebyr for å dekke kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging for, samt utgifter til tilsyn og kontroll med, utleievirksomhet regulert i denne loven. Loven inneholder også en bestemmelse om fjerning og forvaring av små elektriske kjøretøy. 

Arbeid med utarbeidelse av en forskrift for Lørenskog ble igangsatt høsten 2021. Man hadde da som mål å få denne vedtatt våren 2022. Forskriften lå til politisk behandling i kommunestyret 27.4.2022. I kommunestyret ble det vedtatt endringer i forskriftsteksten av en art som innebærer at forskriften må ut på nytt offentlig ettersyn.

Dette betyr at Lørenskog kommune per nå ikke har en gjeldende forskrift som regulerer utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Det planlegges nytt offentlig ettersyn til høsten slik at forskriften vedtas innen utløpet av 2022.

Dumpede elsparkesykler

Oppdager du elsparkesykler som er dumpet i naturen, meld fra til kommunen via appen Meld en feil eller per e-post til komtek@lorenskog.kommune.no. Vi ber dere legge ved bildedokumentasjon og nøyaktig beskrivelse av hvor den er funnet.

Tap av førerrett ved promillekjøring

Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske kjøretøy, vil de alminnelige reglene for sanksjoner ved ruspåvirket kjøring gjelde, men regjeringen fastsetter særlige formildende regler for hvor lenge man kan miste førerretten ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped.

Dette er endringene som trådte i kraft fra 15. juni 2022: 

 • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
 • Aldersgrense på 12 år.
 • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.
 • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra "sykkel" til "motorvogn".

I tillegg vil små elektriske kjøretøy omfattes av bilansvarsloven, og må ha ansvarsforsikring. Denne endringen vil gjelde fra 1. september 2022 for utleide kjøretøy og fra 1. januar 2023 for privateide kjøretøy.