Vann- og avløpsgebyr

Kommunale årsgebyrer for vann og avløp betales etter boligens areal eller etter faktisk forbruk. Alle nye boliger, næringseiendommer og offentlige virksomheter skal betale årsgebyr basert på faktisk vannforbruk. For å kunne betale for det faktiske forbruket må en ha installert en vannmåler. 

Vann- og avløpsgebyr leveres til selvkost. Dette betyr at du betaler det tjenestene koster – verken mer eller mindre. Kommunen tjener ikke på gebyrene.

Stipulert årsforbruk etter boligens areal

Ved stipulert forbruk regnes årsgebyrene etter boligens bruksareal (BRA). For eiendommer hvor gebyrgrunnlaget tidligere er beregnet etter leieareal, settes bruksarealet til leieareal x 1,25.

Det beregnes et forbruk på 1,2 kubikkmeter (m³) pr. kvadratmeter (m²) bruksareal pr. år. Det betyr at for en bolig på 200 m² bruksareal betales det for 240 m³ i vanngebyr og 240 m³ i avløpsgebyr.

Stipulert forbruk = BRA x 1,2

Målt forbruk etter vannmåler

Abonnenter med vannmåler betaler a-konto (delbetaling av forventet kostnad) vann og avløp gjennom året. Vannforbruket avleses i oktober hvert år. Det er forbruket fra siste avlesning, frem til ny avlesning som danner grunnlaget for et års forbruk og som faktureres ved årsoppgjør for måleren. Forbruket brukes også som grunnlag for beregning av neste års a-konto vann og avløp. Dersom avlesning ikke blir gjort, vil det bli stipulert et forbruk basert på tidligere års forbruk. Vi anbefaler at du leser av måleren 1 gang pr. mnd. for egenkontroll. Da kan du avdekke eventuelle lekkasjer.

Vi oppfordrer alle husstander til å vurdere om det kan lønne seg med vannmåler. Prinsippet er at du ikke skal behøve å betale for mer enn du bruker. Hvis du bor alene eller har en liten husholdning som ikke forbruker så mye vann, kan du spare penger ved å installere vannmåler. 

Du kan ikke kjøpe vannmåler på egenhånd. Vannmåleren skal være kvalitetssikret og må leies av kommunen. Dersom du ønsker å installere vannmåler må du selv ta kontakt med en rørlegger og du må selv bekoste installeringen. Vær oppmerksom på at dersom du installerer vannmåler er det ikke anledning til å gå tilbake til arealberegning på et senere tidspunkt. 

Les mer om installasjon av vannmåler.

Les mer om gebyrer i lenkene under

Kontakt oss

Kontakt gjerne kommunalteknikk dersom du har spørsmål: