Tilknytningsgebyr - Vann og avløp

Gebyr for tilknytning faktureres i henhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lørenskog kommune som ble vedtatt av kommunestyret den 26.10.2022 i medhold av lov av 16. mars 2012 nr. 12 om vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova) § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 16 om vann- og avløpsgebyrer.

§ 5-1 Gebyrplikt

Engangsgebyr for tilknytning skal betales for:

  1. Nybygg
  2. Tillegg (f.eks. tilbygg eller påbygg) som øker bygningens BRA
  3. Eksisterende bygg som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning
  4. Eksisterende bygg med tilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsledning som ikke er tidligere godkjent
  5. Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg, vannpost med videre

Engangsgebyr for tilknytning betales ikke for:

  1. Midlertidig tilknytning inntil 2 år
  2. Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg

Gebyr for tilknytning ved nybygg

Grunnlag for fakturering er BRA oppgitt i byggesak. I BRA inngår alt areal innen byggets fire omsluttende vegger (parkeringskjeller, felles areal). For eiendom hvor det tidligere er betalt tilknytningsgebyr, men hvor bygningen gjenreises etter brann og/eller sanering, betales bare gebyr for eventuell arealdifferanse mellom ny og tidligere bygning.

Forfall for faktura settes til 1 år for mindre prosjekt, 2 år for større prosjekt. Faktura skal betales ved faktisk tilknytning til kommunalt/interkommunalt vann- og/eller avløpsnett. Senest innen det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Gebyr for tilknytning ved på-/tilbygg

Grunnlaget for fakturering er BRA for på-/tilbygg oppgitt i byggesak. Gebyret faktureres uavhengig av om arealet fysisk tilknyttes kommunalt/interkommunalt vann- og/eller avløpsnett. All utvidelse av boligens fire omsluttende vegger, her inngår garasje i sammenheng med bolig, skal belastes gebyr for tilknytning. Forfall for faktura settes til 1 måned fra fakturering.

Vi gjør oppmerksom på at for abonnenter som belastes kommunale årsgebyrer vil arealgrunnlaget økes tilsvarende BRA for tilknytning fra dagen det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Nyttige lenker

Kontakt oss

Kontakt gjerne gebyrkontoret ved kommunalteknikk dersom du har spørsmål vedrørende tilknytningsgebyr: