Bygge nær offentlige vann- og avløpsanlegg

Offentlig vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges.

Ny bebyggelse, inklusive garasjer, støttemurer, støyskjermer o.l., skal ikke plasseres slikt at den er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Det samme gjelder øvrige søknadspliktige tiltak og øvrige tiltak som kan vanskeliggjøre drift og vedlikehold eller utskiftning av slike ledninger. Slik bebyggelse og slike tiltak skal ha en avstand til offentlig vann- og/eller avløpsanlegg på minst 4 meter beregnet fra ytterkant av ledning/anlegg.

Vi viser til «Standard abonnementsvilkår – Administrative bestemmelser kap. 3.4. – Bygning nær offentlig vann- og avløpsanlegg». (PDF, 448 kB)

Det kan gis dispensasjon fra denne bestemmelsen etter søknad hvis utbyggeren sikrer drift og vedlikehold av offentlige ledninger med anlegg som varerør, kulvert eller tilsvarende, eller dersom tiltakshaver/abonnent sørger for omlegging av hovedledningene etter servituttlovens regler. 

Informasjon om ledninger 

Du kan ta kontakt med kommunen for å få et kart som viser hvilke ledninger som er registrert i kartdatabasen. For mer informasjon se Bestilling av VA kart-data.

Krav til søknad 

For at kommunalteknikk skal kunne behandle en dispensasjonssøknad krever vi en søknad som minimum inneholder: 

  • En kort beskrivelse av tiltaket med begrunnelse for hvorfor tiltaket må plasseres slik at det kommer i konflikt med ledningsnettet. 

  • Målsatt situasjonsplan som viser tiltakets plassering i forhold til ledningen/anlegg. 

  • Tegninger skal beskrive avstander og dybder til ytterkant ledning/anlegg. 

  • Beskrivelse av hvordan kommunen sikres tilgang i forbindelse med drift og vedlikehold eller utskiftning av ledningene. Ved evt. etablering av varerør eller kulvert, må det redegjøres for dreneringsmulighet og adkomst for inspeksjon. 

  • Hvis kommunen ikke kan sikres tilgang til kommunale vann- og avløpsanlegg, skal det tinglyses en erklæring på eiendommen. Erklæringen skal vise at byggverket kan demonteres og fjernes på kort varsel, når kommunen, eller kommunens representant, har behov for tilkomst til de kommunale ledningene. Slikt behov kan oppstå i forbindelse med akutte hendelser eller planlagte arbeid på ledningene. Grunneier blir ansvarlig for å dekke alle kostnader i forbindelse med demontering, fjerning og oppsetting/reetablering av hele eller deler av byggverket. 

Behandling 

Søknad om dispensasjon fra gjeldende avstandskrav på 4 meter sendes til postmottak@lorenskog.kommune.no 

Ved korrekt utformet søknad, som inneholder alle nødvendige opplysninger, vil man i de fleste tilfeller få svar innen 5 virkedager. I enkelte tilfeller vil saksbehandlingstiden bli lenger, opptil tre uker.