Nye Ord som gror - Språk, lese- og skriveplan for Lørenskog kommune

Lørenskog kommune har gjennom en årrekke prioritert god språk- og leseopplæring gjennom gjennomarbeidede planverk for barnehagen - Ord som gror lek og lær, og grunnskolen - Ord som gror – les og skriv. Arbeid med observasjon og kartlegging av leseferdigheter, samt god og systematisk oppfølging av dette arbeidet, har vært viktig i Lørenskogskolen. I nye Ord som gror – språk, les og skriv holdes dette oppe, samtidig som den nye språk, lese- og skriveplanen bygger på aktuell forskning, og er forankret i læreplan til Kunnskapsløftet 2020 (LK20).  

Intensjonen med planen er å gi skolene i Lørenskog kommune et verktøy som kvalitetssikrer språk, lese- og skriveopplæringen og bidrar til felles forståelse og praksis. Lærerne skal legge til rette for at elevene engasjerer seg i møte med ulike tekster, og utvikler sin kunnskap på en variert og utforskende måte. Dette skal bidra til at alle elever får en god og tilpasset lese- og skriveopplæring, der det blant annet tilrettelegges for bruk av egnede hjelpemidler og gis faglig støtte av lærere med god kompetanse. 

Denne planen er en retningslinje for arbeid med språk, lesing og skriving og er forpliktende for alle som arbeider i Lørenskogskolen. 

Børge Tomter                                                       Camilla Sandstrøm Mathiassen 
Direktør OUS                                                        Skolesjef

 

Ord som Gror: Lese- og skriveplanen for Lørenskog kommune er utformet av Liselott Marie Johansson, Helene Østrem, Hilde Beate Gulbrandsen Ueland, Beate Elisabeth Bjørndalen, Line Olafsen, Jofrid Nordal og Nina Tveterhagen.