Spesialundervisning - nærskole

Har du et barn med behov for spesialundervisning? Da tar du først kontakt med skolen eleven går på, eller skal gå på.

Årsaker for henvisning til PPT

 • Mistanke om forsinket utvikling.
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

Hvem har rett til spesialundervisning?

Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Krav til skolen

Før en elev henvises til PPT må skolen selv vurdere om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Skolen må også prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring. Dersom eleven fortsatt ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen skal skolen henvise til PPT.

Slik søker du

 1. Ta kontakt med aktuell skole/elevens skole
 2. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak
 3. Skolen, barnehagen eller foreldre henviser til PPT
 4. PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning, og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis.
 5. Rektor fatter vedtak om spesialundervisning

  Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning. 

 6. Elev/foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning

Annen relevant informasjon

Utsatt og tidligere skolestart 

Forsterket spesialpedagogisk tilbud (base)