Miljørettet helsevern

Vi skal alle sørge for å ikke plage andre med støy, lys, vibrasjoner, stråling, utslipp, avfall, lukt og uhygieniske forhold, slik at vi unngår ulykker, helseskade eller helseplager.

Plages du av slike forhold, må du først ta det opp med den som forårsaker plagen.

Hvis du mener forholdene kan føre til ulykker, helseskader eller helseplager, kan du varsle kommunens miljørettede helsevern ved kommuneoverlegen.

Er du plaget av støy?

Ta det opp med den som forårsaker støyen.

Kommunen utfører ikke støymålinger, men kan pålegge de ansvarlige for en eiendom eller virksomhet å få utført støymåling. Det finnes flere private firmaer som tilbyr slike målinger.

Det er byggesaksavdelingen som behandler støy fra bygge- og anleggsarbeid. I Lørenskog er det støykravene i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2021 som gjelder ved bygge- og anleggsarbeider. Kommuneoverlegen kan ikke gi dispensasjon for arbeider utover tidene som er satt i T-1442/2021.  

Dersom saken dreier seg om støy fra vei og trafikk, eller forsøpling er det kommunalteknikk i kommunen du skal kontakte.

Godkjenningspliktige lokaler og virksomheter

Flere typer virksomheter skal godkjennes av kommunen ved miljørettet helsevern før oppstart, dette gjelder:

 • Barnehager, herunder også familiebarnehager og dagmammaer om antall barn til stede samtidig er tre eller flere.
 • Skoler og SFO
 • Virksomheter som driver med tatovering, hulltaking, permanent makeup, microneedling eller microblading.

Meldepliktige lokaler og virksomheter

Flere typer virksomheter skal meldes til kommunen ved miljørettet helsevern før oppstart og ved vesentlige endringer i driften. Miljørettet helsevern har også ansvar for å føre tilsyn med disse virksomhetene. Dette gjelder:

 • Frisører- og hudpleievirksomheter
 • Solarium
 • Badeanlegg
 • Kjøletårn og luftskrubbere
 • Forsamlingslokaler

Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. I uteluft er det normalt lite radon og helsefare oppstår først når gassen kommer i innemiljøet.

Radonkonsentrasjonen kan variere fra hus til hus. Det er først ved måling i den enkelte bolig det kan avgjøres om boligen har et radonproblem. Vi vil derfor anbefale alle huseiere om å gjennomføre radonmålinger. Strålevernforskriften stiller krav til at alle utleieboliger har tilfredsstillende radonnivåer. For å finne ut av dette må man gjennomføre radonmålinger.

Angående radonmålinger, så anbefaler ikke kommunen lengre noen firma for målinger, men informasjon om radon og også råd om målinger, finnes hos Statens strålevern.

Legionella

Legionella er en bakterie som finnes naturlig i vann og jordsmonn over hele landet, men i så små mengder at de vanligvis ikke gir sykdom. Bakteriene trives dårlig i kaldt vann, og dør ved temperaturer over 70 grader. De trives best i stillestående eller saktestrømmende ferskvann med temperatur på 20-55 grader. Vekstforholdene til legionellabakterier kan bli gunstige i ulike vannsystemer som dusjanlegg, boblebad og kjøletårn.

Det er relativt sjelden noen blir syke med legionella og sykdommen smitter ikke fra person til person. Legionellabakterien kan forårsake sykdom dersom man puster inn små vanndråper (aerosoler) fra infiserte vannsystemer. Hos en frisk person krever det en stor mengde bakterier for å bli syk. Eldre, røykende, lungesyke og andre personer med underliggende sykdommer som gir redusert immunforsvar kan være mer utsatt for sykdom enn andre.

Faren for å smittes med legionellabakterier er i utgangspunktet liten. For å redusere faren for smitte er det enkle tiltak man kan gjøre:

 • Temperaturen i varmtvannsberederen bør holde minst 70 grader.
   
 • Gjennomspyling av dusjen med 70 graders varmt vann i 5 minutter 4 ganger i året (viktig at vannet er varmt nok, husk skåldingsfare ved varmt vann) og regelmessig gjennomspyling med 60 graders varmt vann etter dusjing utenom dette.
   
 • Skylle gjennom dusjer og vasker ukentlig om de normalt ikke er i bruk, ved å la temperert vannet skylle gjennom noen minutter.
   
 • Dusjslanger og dusjhoder kan demonteres og desinfiseres med husholdningsklor i 30 minutter. 2 korker til 10 l vann er en tilstrekkelig blanding. Klorrester og slam skylles ut før dusjen tas i bruk igjen. Dusjeflasker for planter kan desinfiseres på samme måte.
   
 • Boblebad bør vedlikeholdes med jevnlig rensing jfr. rutiner fra produsent.
   
 • Luftfuktere som lager vanntåke uten at vannet varmes opp bør rengjøres ofte, gjerne en gang i uken. Luftfuktere som fordamper vannet ved høye temperaturer er ikke smittefarlige.
   
 • Høytrykksspylere bør tømmes helt etter bruk og lagres kjølig. Etter lang tids lagring bør det første vannet spyles ut i en bøtte med vann slik at eventuelle bakterier skylles ut i vannet i stedet for å komme ut som vanndråper.

Borettslag og sameier med felles VVS-anlegg

Borettslag og sameier med felles VVS-anlegg skal sikre at anlegget gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av legionella. Dette er hjemlet i Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a.

For borettslag og sameier med felles VVS-anlegg vil legionellaveilederen til FHI gi nyttig informasjon om regelverket.

Skjemaer

Meldeskjema hudpleie og frisør

Søknadskjema for godkjenning av lokaler til tatovering og/eller hulltakingsvirksomhet

Søknad om godkjenning av barns arbeidsmiljø - barnehager, skoler og SFO

Kontaktinformasjon

E-post: miljorettethelsevern@lorenskog.kommune.no

Telefon: 67 93 40 00