Badeanlegg

Alle bassengbad, badeanlegg, boblebad og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten omfattes av «forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.». Dette gjelder også basseng tilknyttet hotell, treningsinstitutt og lignende. 

Forskriften setter krav til vannkvaliteten og driften av bassengbad, inkludert boblebad, for å hindre smitteoverføring via badevann.

Formålet med forskriften er å sikre tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold for brukerne av anleggene  samt bidra til å hindre ulykker. Vi gir råd og fører tilsyn med at forskriften følges. Du finner ytterligere faglig informasjon i legionellaveilederen til FHI.

Virksomhetens plikter

Virksomhetens plikter er å gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser og sørge for at disse etterleves.

Meldeplikt

Før badeanlegg tas i bruk eller ved endringer i driften, skal eier av anlegget legge frem melding til kommunen. Meldingen skal inneholde vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne. Her finner du lenke til meldeskjemaet. (DOCX, 24 kB)

Opplysningsplikt

Du som eier/driver har opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten om uforutsette forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko.

Internkontroll

Det skal etableres internkontrollsystem og utføres internkontroll for å sikre systematisk oppfølging og drift av badeanlegget. Internkontrollsystemet skal beskrive rutiner for drift og vedlikehold, løpende dokumentasjon av arbeidet, resultater av vannprøver, samt system for avvikshåndtering.

Ved avvik, det vil si svikt i rutiner eller ved brudd på forskriftens bestemmelser, skal dette håndteres etter utarbeidet avviksprosedyre. Hensikten med avviksprosedyren er å sikre at feil rettes og at problemer løses, og hindre gjentagelse.

For mer informasjon om internkontroll, se internkontrollforskriften.

Miljørettet helseverns oppgaver

  • Motta og behandle meldinger om badeanlegg
  • Behandle klagesaker
  • Føre tilsyn, evt. i form av systemrevisjon
  • Gi pålegg om nødvendige tiltak
  • Gi råd og veiledning til eiere, driftsansvarlig og offentlige instanser om helsemessige forhold tilknyttet badeanlegget

Lovverk

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
Forskrift om miljørettet helsevern, kap. 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosoler.
Legionellaveilederen