Omsorgsstønad

Hva tilbyr vi? 

Omsorgsstønad er en økonomisk kompensasjon til omsorgspersoner som utøver særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Omsorgsarbeidet kan utføres både for barn og voksne med store pleiebehov.

Det ligger i begrepet «særlig tyngende» at omsorgsarbeidet skal være av et visst omfang.

Omsorgsstønaden innvilges for oppgaver som er omfattet av nødvendig helsehjelp og som ville blitt utført av  kommunens helse- og omsorgstjeneste, hvis ikke den pårørende ga hjelpen. Omsorgsoppgavene må foregå i eget hjem.

Krav til søker:

 • Den pleietrengende må bo hjemme
 • Omsorgsarbeidet er særlig tyngende
 • Det må søkes om hjelpestønad fra Nav samtidig med søknad om omsorgsstønad dersom ikke dette allerede er innvilget.

Slik søker du 

Du søker om omsorgsstønad via søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester:

Søknaden behandles av Samhandling og forvaltning.

Hva skjer videre? 

Kommunen gjør en vurdering av om omsorgsstønad er det beste tilbudet for innbyggeren enten alene eller sammen med andre tjenester.

Ved vurderingen av om omsorgsarbeidet anses særlig tyngende legger kommunen vekt på:

 • hvor mange timer du gir omsorg
 • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
 • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
 • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
 • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
 • om du har omsorg for mer enn én person
 • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
 • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

Det er viktig å være klar over at omsorgsstønad ikke innvilges for hver enkelt time man jobber, men er en kompensasjon for at man utfører nødvendig helsehjelp til sine nærmeste.

Klage

Dersom du opplever at ditt vedtak om helsehjelp ikke er tilstrekkelig eller du får et avslag på din søknad, kan du klage på vedtaket. Du må da sende en skriftlig underskrevet klage til Samhandling og forvaltning innen 4 uker etter at du mottok vedtaket. Dersom du synes dette er vanskelig, kan du kontakte Samhandling og forvaltning for bistand til å lage en klage.

Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Lover og regler

Helse- og omsorgstjenesteloven

§ 3-1 kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester

§ 3-6  Kommunens ansvar overfor pårørende

Kontaktinformasjon 

Samhandling og forvaltning

Telefon: 67 93 46 01
E-post: samforvalt@lorenskog.kommune.no

Nettside