Stedsnavn

Stedsnavn er navn på geografiske lokaliteter som for eksempel gater og veier, gårder, elver, tettsteder og annet. 

Stedsnavnloven

Stedsnavn har selvsagt en viktig funksjon som adresser. De hjelper oss med å orientere oss og finne fram. Stedsnavn representerer også viktige språklige og kulturelle verdier. Stedsnavn er en lokalhistorisk kilde som kan gi mye interessant informasjon om et samfunn og vise sammenhengen mellom fortid og nåtid. De er også med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted.

Stedsnavn er kulturminner som har krav på vern. Det er ellers viktig at stedsnavn har samme skrivemåte på skilt, kart og lignende. Det finnes derfor regler for skrivemåten av stedsnavn. Disse reglene finner vi i Lov om stadnamn (stadnamnlova)

Kommunale navnesaker

Det kommunale navneansvaret innebærer:

  • å fastsette navn på steder, veier, bygninger og objekter som kommunen har ansvaret for
  • å fastsette skrivemåten på disse navnene (skjer som oftest samtidig med fastsetting av navn)
  • å fastsette veinummer og offisielle adresser i kommunen
  • å fungere som høringsinstans i saker der andre offentlige organ har vedtaksrett
  • å gjenoppta navnesaker ved behov

Etter kommuneloven er det kommunestyret som fatter vedtak på vegne av kommunen. Vedtaksmyndigheten er for tiden delegert til kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget.

Her står det også listet opp en rekke prinsipper for navnsetting i Lørenskog kommune.

Før et navn og skrivemåte blir vedtatt, skal saken legges fram for stedsnavntjenesten, som skal gi sin anbefaling. Skrivemåten skal også sendes ut på høring.

Områdenavn i Lørenskog

Lørenskog kommune er inndelt i ulike områder. Disse områdene ble navnsatt og kartfestet av kommunestyret i 2010 (med justering i 2020).

Bakgrunnen for saken var at fortetting, infrastruktur og annet hadde ført til at tidligere navn ikke alltid var hensiktsmessige. Det forekom også en del navneforvirring da ikke alle stedsnavn var helt entydige.

I forbindelse med saksbehandlingen ble det utarbeidet et lengre notat med bakgrunnsstoff som historie, utvikling, begrunnelser med mer.

Private navnesaker

Private er ikke bundet av stedsnavnloven slik offentlige myndigheter er. Det anbefales imidlertid at også private aktører tar hensyn til lokalhistorien, geografien og norsk rettskriving ved valg av navn. Navnesaker er noe som engasjerer befolkningen, og det vil være av interesse for alle parter at navnevalget og skrivemåten ikke skaper forvirring eller negativitet.

Det anbefales at private aktører som trenger hjelp til å finne gode navn eller råd om navnsetting, tar kontakt med:

Kontaktperson