Ledsagerbevis

Ledsagerbevis skal gi funksjonshemmede med behov for bistand samme mulighet til å delta i samfunnet som den øvrige befolkning, uten å måtte betale dobbel inngangsbillett. Et ledsagerbevis er en dokumentasjon på behov for slik bistand.

Den funksjonshemmede søker bostedskommunen på fastsatt søknadsskjema om ledsagerbevis.

Søknadsskjema

Vi ønsker at dere bruker det elektroniske søknadsskjemaet som dere finner her: elektronisk søknadsskjema for ledsagerbevis

Hvis det er umulig å bruke det elektroniske skjemaet, så kan dere laste ned søknadsskjema i PDF-format (PDF, 71 kB)

Retningslinjer 

Retningslinjene er gjeldende fra 1.1.2000.

1. Formål

Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming av normalt minst 2-3 års varighet.

2. Funksjonshemming

Med funksjonshemming forstås et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse.

3. Ledsager

Ledsager er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne oppnå formålet med ordningen.

4. Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i uten bistand. Ledsagerbevis utstedes gratis, og nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år.

5. Søknad

Den funksjonshemmede søker bostedskommunen på fastsatt skjema om tilståelse av ledsagerbevis. Søknaden skal – for å komme i betraktning – vedlegges et passfoto og uttalelse fra enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat om den funksjonshemmedes behov for ledsager.

6. Varighet

Fornyelse/vurdering av beviset foretas hvert 4. år, gyldighetsdato fremgår av beviset.

7. Gyldighet

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som aksepterer ordningen, og hvor det offentlig fastsatte symbolet er slått opp.

Klage

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2.ledd påklages til det kommunale klageorgan.

Hvor aksepteres ledsagerbevis i Lørenskog kommune

Kommunale tilbud

 • Kjenn folkebad
 • Lørenskog kino
 • Lørenskog hus
 • Aktivitetshuset Volt
 • Sørlihavna aktivitetspark
 • Fritidsklubbene
 • Lørenskog bygdemuseum 
 • Ferieaktiviteter for barn og ungdom
 • Losby besøksgård

Og ellers alle andre kommunale tiltak

Private tilbud

ledsagerbevis i Lørenskog kommune, Private tilbud
Arrangør/lag/forening Merknader
Fresh Fitness Skårer Treningssenter
Mudo Lørenskog Trening i taekwondo, kickboksing og hapkido
Fjellhamar idrettslag Håndball
Skogblomsten Arrangementer
Lørenskog friidrettslag Alle arrangementer
Lørenskog veterankorps Konserter
Barn og unge i Lørenskog menighet (BULM) Alle aktiviteter
Lørenskog tyrkiske kvinneforening Kulturelle arrangementer, svømming, undervisning
Spirit Lørenskog volleyballklubb Alle arrangementer
Lørenskog mannskor
Lørenskog gymnastikklag Turn i gymsal
Lørenskog musikkorps Konserter

Dette er arrangører og foreninger som skriftlig har akseptert ledsagerbevis i kommunen. I tillegg plikter alle organisasjoner og arrangement som mottar tilskudd fra Lørenskog kommune å akseptere ledsagerbevis. Dersom ikke ditt favorittsted står her – prøv likevel. De fleste er positive.

Riksdekkende tilbud

 • Norges idrettsforbunds arrangementer
 • Riksteateret
 • Riksfergene
 • Vy gir gratis reise til ledsager for dem med ledsagerbevis.
 • Ruter gir gratis reise til ledsager for dem med ledsagerbevis.
 • Norlandia-hotellene: ledsager gratis i dobbeltrom med frokost.

Husk at ledsagerbeviset også gjelder i andre kommuner enn ditt hjemsted.

Det kan også være andre aktører som aksepterer ledsagerbevis selv om de ikke står på listene. Forhør deg på stedet dersom du ikke finner det i oversiktene.