Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Ledsagerbevis skal gi funksjonshemmede med behov for bistand samme mulighet til å delta i samfunnet som den øvrige befolkning, uten å måtte betale dobbel inngangsbillett. Et ledsagerbevis er en dokumentasjon på behov for slik bistand.

Den funksjonshemmede søker bostedskommunen på fastsatt søknadsskjema om ledsagerbevis.

Søknadsskjema

Vi ønsker at dere bruker det elektroniske søknadsskjemaet som dere finner her: elektronisk søknadsskjema for ledsagerbevis

Hvis det er umulig å bruke det elektroniske skjemaet, så kan dere laste ned søknadsskjema i PDF-format (PDF, 71 kB)

Retningslinjer i Lørenskog kommune

Retningslinjene er gjeldende fra 7.9.2023.

1. Formål

Ledsagerbevisordningen skal være et virkemiddel for økt deltakelse og likestilling i samfunnet ved at personer med funksjonsnedsettelse som har behov for det, får å ha med seg ledsager uten ekstra kostnader. Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med en funksjonsnedsettelse som ventes å ha en varighet av minst 2 år.

2. Funksjonshemmede

Med funksjonshemming/-nedsettelse menes tap eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse. Dette omfatter både fysiske, psykiske og kognitive funksjoner.

3. Ledsager

Ledsager er den, eller de, som bistår personen med funksjonsnedsettelse. Hvem som er ledsager, kan variere fra gang til gang.

Ledsagerbeviset gir vanligvis rett til å ha med seg én ledsager, men dersom behovene til personen som søker om ledsagerbevis tilsier at det er nødvendig med to ledsagere, kan dette innvilges.

4. Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis er et kort som utstedes til personer folkeregistrert i Lørenskog kommune med en funksjonsnedsettelse som har søkt om ordningen, og som fyller vilkårene for å få ledsagerbevis. Ledsagerbeviset skal gi den som ledsager personen med funksjonsnedsettelse gratis adgang til kultur- og fritidsarrangementer og transportmidler som personen med funksjonsnedsettelse ikke ville kunne deltatt på/benyttet uten assistanse fra ledsager(e).

5. Aldersgrense

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis, dersom behovet er dokumentert. For barn under skolealder må det dokumenteres at barnet har et større ledsagerbehov enn det som hadde vært tilfelle dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse. Det betyr at det er barn med et særlig omfattende assistansebehov som vil kunne tildeles ledsagerbevis helt fra småbarnsalder av.

6. Søknad

Personen med funksjonsnedsettelse søker kommunen om å få innvilget ledsagerbevis på fastsatt elektronisk skjema. Søknaden skal vedlegges et bilde i passfotoformat, samt uttalelse / bekreftelse på behov for ledsagerbevis fra enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og omsorgssektor.

7. Varighet

Fornyelse/vurdering av beviset foretas hvert 4. år. Det kan vurderes varig gyldighet. Gyldighetsdato står på beviset. Ved fornyelse av ledsagerbeviset må det sendes inn ny søknad, med ny bekreftelse på behov for ledsagerbevis og bilde.

8. Gyldighet

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som aksepterer ordningen. Ledsagerbeviset kan brukes i alle kommuner som har vedtatt ordningen.

9. Klage

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis er et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Eventuell klage sendes kommunen og kan påklages til kommunens klageorgan.

Hvor aksepteres ledsagerbevis i Lørenskog kommune?

Kommunale tilbud

 • Kjenn folkebad
 • Lørenskog kino
 • Lørenskog hus
 • Aktivitetshuset Volt
 • Sørlihavna aktivitetspark
 • Fritidsklubbene
 • Lørenskog bygdemuseum 
 • Ferieaktiviteter for barn og ungdom
 • Losby besøksgård

Og ellers alle andre kommunale tiltak

Private tilbud

 • Fresh Fitness Skårer: Treningssenter
 • Mudo Lørenskog: Trening i taekwondo, kickboksing og hapkido
 • Fjellhamar idrettslag: Håndball
 • Skogblomsten: Arrangementer
 • Lørenskog friidrettslag: Alle arrangementer
 • Lørenskog veterankorps: Konserter
 • Barn og unge i Lørenskog menighet (BULM): Alle aktiviteter
 • Lørenskog tyrkiske kvinneforening: Kulturelle arrangementer, svømming, undervisning
 • Spirit Lørenskog volleyballklubb: Alle arrangementer
 • Lørenskog mannskor
 • Lørenskog gymnastikklag: Turn i gymsal
 • Lørenskog musikkorps: Konserter

Dette er arrangører og foreninger som skriftlig har akseptert ledsagerbevis i kommunen. I tillegg plikter alle organisasjoner og arrangement som mottar tilskudd fra Lørenskog kommune å akseptere ledsagerbevis. Dersom ikke ditt favorittsted står her – prøv likevel. De fleste er positive.

Riksdekkende tilbud

 • Norges idrettsforbunds arrangementer
 • Riksteateret
 • Riksfergene
 • Vy gir gratis reise til ledsager for dem med ledsagerbevis.
 • Ruter gir gratis reise til ledsager for dem med ledsagerbevis.
 • Norlandia-hotellene: ledsager gratis i dobbeltrom med frokost.

Husk at ledsagerbeviset også gjelder i andre kommuner enn ditt hjemsted.

Det kan også være andre aktører som aksepterer ledsagerbevis selv om de ikke står på listene. Forhør deg på stedet dersom du ikke finner det i oversiktene.