Fastsettelse av låne-/leiestatus

Formålet med ordningen er å sikre gode driftsvilkår for frivillige organisasjoner i Lørenskog og gjøre det mulig for organisasjoner å få låne/leie kommunale lokaler og anlegg på rimelige betingelser.

Fastsettelse av låne-/leiestatus – retningslinjer

1 Formål

Formålet med ordningen er å sikre gode driftsvilkår for frivillige organisasjoner i Lørenskog og gjøre det mulig for organisasjoner å få låne/leie kommunale lokaler og anlegg på rimelige betingelser.

Bestemmelsene skal samtidig ivareta og sikre at de anlegg Kultur har brukeransvaret for kan drives på en forsvarlig måte og med tilfredsstillende kvalitet.

Bestemmelsene gjelder for følgende kommunale kulturbygg og idrettsanlegg: Skårerhallen, Kjennhallen, Fjellhamarhallen, Lørenskoghallen, Kjenn folkebad, Friplassen, Lørenskog hus (*), aktivitetshuset Volt og Kjenn samfunnshus.

Detaljerte bestemmelser om lån og leie fremkommer av retningslinjer for det enkelte bygg/anlegg.

(*) For Lørenskog kino gjelder kun subsidiert eller ordinær leie.

2 Aktuelt for

Fastsettelse av låne-/leiestatus er aktuelt for frivillige organisasjoner i Lørenskog som ønsker å bruke kommunale kulturbygg og idrettsanlegg til sin aktivitet.

Organisasjoner må være registrert i Lørenskog kommunes foreningsregister i Friskus og i Frivillighetsregisteret (se generell info punkt 3 Hvem kan søke om støtte). Opplysningene i Friskus skal være oppdatert inneværende år.

NB! Organisasjoner som søker om driftstilskudd (søknadsfrist 2. mai) vil automatisk få vurdert sin låne-/leiestatus og skal ikke sende inn søknad om fastsettelse av låne-/leiestatus.

3 Søknad

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde/vedlegges samme dokumentasjon og opplysninger som Driftstilskudd til organisasjoner (punkt 3).

4 Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist. Søknad kan fremmes gjennom hele året.

Innvilget status gjelder fra det tidspunkt søknaden blir behandlet og gjelder frem til 30. juni påfølgende år.

Søknad må fremmes hvert år for å få fastsatt låne-/leiestatus.

5 Hva kan søker oppnå

Organisasjoner som søker om fastsettelse av låne-/leiestatus kan bli innvilget status A (gratis lån), status B (subsidiert leie) eller status C (ordinær leie).

6 Status A (gratis lån) og status B (subsidiert leie)

Status A (gratis lån)

Organisasjoner som oppfylle kravene som stilles til mottakere av driftstilskudd til organisasjoner (punkt 2), og har minst 50 % av medlemsmassen boende i Lørenskog, gis status A.

Det kan gjøres unntak fra 50 %-regelen for lokale organisasjoner som hovedsakelig retter seg mot funksjonshemmede og hvor medlemmer bosatt i Lørenskog kommune utgjør en betydelig andel av den samlede medlemsmassen.

Status B (subsidiert leie)

Frivillige, lokale organisasjoner som etter søknad ikke oppnår status A, eller har under 50 % av medlemsmassen boende i Lørenskog, gis status B. 

Lørenskog kommunes tjenester og virksomheter gis status B (subsidiert leie).

Felles for status A (gratis lån) og status B (subsidiert leie)

Gratis lån og subsidiert leie gjelder bruk av kulturbyggene/idrettsanleggene til trening, øvelser, møter, kamper, arrangement, konserter, cuper og lignende, samt arrangement hvor låntaker er teknisk arrangør for kretser, forbund, fylkes- og landsorganisasjoner og lignende (se unntak nedenfor). Gratis lån og subsidiert leie omfatter også utstyr som lokalet er utstyrt med for den ordinære bruk av lokalet, unntatt teknisk utstyr i kultursalene i Lørenskog hus, jf. Retningslinjer og priser for utleie av Lørenskog hus.

I de tilfeller hvor lån-/leietaker er teknisk arrangør og ikke selv bærer de reelle utgiftene ved arrangementet betales ordinær leie. Gebyrer ved avbestilling i slike tilfeller er basert på priser for ordinær leie.

I de tilfeller hvor lån-/leietaker bruker kulturbyggene/idrettsanleggene til formål som ikke er knyttet direkte til organisasjonens hovedaktivitet (for eksempel salgsaktiviteter, fester/sosiale sammenkomster, kurs med avgift o.l.) betales ordinær leie, med unntak for loppemarkeder og salgsaktiviteter som inngår som en del av et arrangement direkte knyttet opp til organisasjonens hovedaktivitet. Gebyrer ved avbestilling i slike tilfeller er basert på priser for ordinær leie.

Lån-/leietaker belastes gebyr ved avbestilling av lokaler etter nærmere bestemmelser i retningslinjer og priser for det enkelte kulturbygg/idrettsanlegg. Om lokalet ikke benyttes etter intensjonene eller ikke er avbestilt, betales leie. Gebyr og leie baseres i slike tilfeller på priser for subsidiert leie.

Status A og status B er ikke til hinder for at det i ordrebekreftelse/korttidskontrakt eller fremleiekontrakt for det enkelte kulturbygg/idrettsanlegg kan knyttes plikter til utføring av vedlikehold, renhold og tilsyn.

7 Status C (ordinær leie)

Alle andre leietakere som ikke faller inn under bestemmelsene for status A eller B, betaler ordinær leie.

8 Behandling

Søknaden behandles administrativt og avgjøres normalt innen 3 uker (se generell info punkt 5 Klageadgang).