Kultursektorens tilskuddsordninger

Kultursektoren forvalter en rekke ordninger for kommunal støtte til kulturarbeid i Lørenskog kommune. Privatpersoner, grupper og organisasjoner kan søke så lenge aktivitetene holdes i Lørenskog og er allment tilgjengelige.

Retningslinjene ble sist revidert og vedtatt av kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget i møte 24. januar 2019, sak 003/19.

Trenger du hjelp?

Er du i tvil om din organisasjon eller aktivitet faller inn under retningslinjenes formål, eller trenger hjelp med søknaden, så er du velkommen til å spørre oss på e-post kulturstotte@lorenskog.kommune.no, eller avtale et møte med saksbehandler for støtteordningene.

Generelt om våre tilskuddsordninger

1 Mål

Kultur gir økt livskvalitet. Lørenskog kommune vil derfor bidra til en variert kulturvirksomhet som skal aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger, med et særskilt ansvar for å støtte aktivitet som retter seg mot barn og unge. Aktiviteten skal stimulere til økt trivsel, skaperglede, personlig utfoldelse og bedre fysisk og psykisk helse i samspill hvor mellommenneskelige kontakter knyttes.

2 Hva kan det søkes støtte til

Lørenskog kommune gir støtte til kulturarbeid i Lørenskog gjennom to hovedordninger; indirekte støtte og direkte støtte. Indirekte støtte kan tildeles organisasjoner i form av gratis lån eller subsidiert leie av navngitte kommunale lokaler. Direkte støtte kan gis som økonomiske overføringer. Støtte blir gitt innenfor rammen av vedtatt budsjett. 

Indirekte støtte

Betingelser for bruk av kommunale kulturbygg og idrettsanlegg reguleres gjennom retningslinjer for fastsettelse av låne-/leiestatus.

Direkte støtte

Kultursektoren administrerer følgende ordninger:

I tillegg administrerer kultursektoren tildeling av Lørenskog kommunes kulturpris.

3 Hvem kan søke om støtte

Hvem som kan søke om støtte fremkommer under den enkelte støtteordning.

I de tilfeller en organisasjon har en eller flere underavdelinger, skal søknad sendes gjennom hovedorganisasjonen.

For å få innvilget støtte må organisasjonen være registrert i Frivillighetsregisteret og ha en arrangørside i lorenskog.friskus.com som er oppdatert i søknadsåret.

4 Søknad og rapportering

Alle søknader om støtte skal sendes på elektronisk skjema:

Noen av ordningene krever rapportering. Dette skjer på eget skjema:

5 Klageadgang

Vedtak som er fattet i medhold av disse retningslinjene, med unntak av kulturstipend, idrettsstipend og kulturpris, kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28, 2. ledd. Klagefrist er 3 uker fra den dato underretning om vedtaket er kommet frem.

Klagen sendes til:

6 Kontroll

Søknader kan bli gjenstand for stikkprøvekontroll og søker må på forespørsel gi innsyn i søkers regnskap. Uriktige opplysninger kan føre til at søker må tilbakebetale urettmessig mottatt støtte, miste retten til fremtidig støtte, samt at forholdet blir anmeldt.

7 Definisjoner

I kommunens støtteordninger har følgende begreper denne definisjon:

Medlem

Medlem er person som er oppført i organisasjonens medlemsregister, som har meldt seg inn frivillig og som har betalt individuell kontingent i grunnlagsåret.

Stønadsberettiget medlem

Stønadsberettiget medlem er medlem under 20 år som er bosatt i Lørenskog. Som stønadsberettiget medlem regnes ikke støttemedlemmer/passive medlemmer/ familiemedlemmer.

Stønadsberettiget aktivitet

Stønadsberettiget aktivitet er en planlagt, regelmessig samling av organisasjonens medlemmer med kulturell aktivitet i tråd med organisasjonens formål (møte, øvelse, trening etc.), hvor minst 5 stønadsberettigede medlemmer deltar.