Retningslinjer for utlån og utleie av skolelokaler i Lørenskog kommune

Vedtatt av kommunestyret 27. mai 2015, sak 37/15.
Revidert av formannskapet 29. november 2017, sak 099/17.

1. Omfang

Retningslinjene gjelder all fast og tilfeldig bruk (utlån og utleie) av barne- og ungdomsskolenes lokaler utenom rammen for skolens undervisningstid (åpningstid), jf. forskrift til opplæringsloven § 1.6. Rammer for dagleg skoletid i grunnskolen, hvor det heter at «undervisninga skal i regelen ikkje ta til før kl. 08.00 eller slutte etter kl. 15.30».

Rom som stilles til disposisjon for utlån og utleie er i hovedsak gymsaler samt enkelte spesialrom, klasserom, tilfluktsrom, kantiner og ulike samlingssaler. Se oversikt over lokaler som inngår i ordningen.

2. Bruk av skolelokalene

Skolelokalene kan benyttes til voksenopplæring og til idrettslige, kulturelle, kommersielle og private formål. Med kommersielle leietakere forstås leietakere som har direkte ervervsmessige formål med sitt leieforhold.

Kommunale lokaler kan kun brukes til aktiviteter som ikke strider mot norsk lov.

3. Røyking og alkohol

Røyking og bruk av alkohol er ikke tillatt på skolens inne- og uteområder.

4. Overnatting

Overnatting er kun tillatt ved enkeltbestillinger.

Det er kun lov å overnatte på skoler som tilfredsstiller brannvesenets krav til brannsikkerhet for overnattingssteder.

5. Periodebestillinger og enkeltbestillinger

Utlån og utleie foretas som periodebestillinger og enkeltbestillinger.

Med periodebestillinger forstås bestillinger av et lokale ukentlig eller månedlig, på faste dager i avtaleperioden (skoleåret).

6. Ansvar for utlån og utleie ved periodebestillinger

Kultursektoren fordeler fast tid ved periodebestillinger i alle skolelokaler som inngår i ordningen. Se oversikt vedlagt retningslinjene.

Hvert år sender Kultur et tildelingsbrev til Oppvekst og utdanning og den enkelte skole (med kopi til Teknisk) med oversikt over fordelingen av trenings-/øvingstid (periodisk leie) for kommende skoleår.

Virksomhetsleder (rektor) ved den enkelte skole er ansvarlig for utlån/utleie og drift, og bemyndiges til å inngå låneavtale/leieavtale på vegne av Lørenskog kommune etter gjeldende retningslinjer.

Virksomhetsleder (rektor) har mandat til i spesielle tilfeller å innvilge redusert leie. Dette gjelder i forbindelse med større arrangement, semester- og langtidsleie og for avtale om leie av flere rom samtidig.

Klage

Vedtaket kan påklages innen tre (3) uker etter mottatt vedtak. Klagen sendes til den instans som fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes saken videre til kommunens klagenemnd.

7. Ansvar for utlån og utleie ved enkeltbestillinger

Virksomhetsleder (rektor) som har ansvaret for lokalet, behandler enkeltbestillinger og avgjør tildeling til den som melder sin interesse først. Virksomhetsleder (rektor) avgjør om søker får tildelt lokalet eller ikke.

Virksomhetsleder (rektor) inngår låneavtale/leieavtale og har samme anledning til å innvilge redusert leie som beskrevet i punkt 6.

Det er ikke klageadgang på enkeltbestillinger.

8. Prioriterte aktiviteter og målgrupper

Følgende aktiviteter prioriteres ved tildeling av lokaler:

Skolelokaler unntatt gymsaler og basseng

 1. Skolens eget bruk.
 2. Kurs i regi av godkjente opplysningsorganisasjoner (studieforbund og medlemsorganisasjoner), jf. lov om voksenopplæring § 7, hvor det heter at «Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med tilskudd etter kapittel 2 i loven. Departementet gir nærmere forskrifter».
 3. Aktiviteter rettet mot barn og unge under 20 år.
 4. Aktiviteter som kan ivareta og utvikle trivsel, tilhørighet og et generelt bedre miljø for innbyggerne i skolens nærområde.

Gymsaler og basseng

 1. Skolens eget bruk, inntil én (1) ettermiddag/kveld per uke.
 2. Fysiske aktiviteter rettet mot barn og unge under 20 år. Hallidretter uten tilbud i andre kommunale idrettshaller prioriteres.
 3. Fysiske aktiviteter som kan ivareta og utvikle trivsel, tilhørighet og et generelt bedre miljø for innbyggerne i skolens nærområde.

9. Priser

Skolelokalene kan brukes vederlagsfritt innenfor gjeldende brukstid (se pkt. 11) av frivillige organisasjoner/ foreninger/ lag i Lørenskog kommune og til skolens egne aktiviteter utenom skoletid. Gratis bruk omfatter også kurs som arrangeres av godkjente opplysningsorganisasjoner (studieforbund og medlemsorganisasjoner), jfr. lov om voksenopplæring § 7).

Ved helgeseminar og større arrangement skal skolelokaler, samt samfunnssalen (Kjenn samfunnshus), stilles gratis til disposisjon for de organisasjoner som har fått innvilget status A, se retningslinjer for fastsettelse av låne-/leiestatus.

Gratis bruk omfatter også utstyr som lokalet er utstyrt med for den ordinære bruk av lokalet. Dette gjelder blant annet alt større utstyr som tjukkaser, gymnastikkmatter, kasser, bukker, bord og stoler. Personlig utstyr som baller, rekkerter, vester, datautstyr, musikkinstrumenter etc. vil normalt ikke være tilgjengelig for leietaker.

Det tas betaling av private og kommersielle leietakere.

Leieprisene er i hovedsak basert på timepriser.

Skoler med tilsynsvakt

For bruk av lokaler utover skolenes gjeldende brukstid (se pkt. 11) skal faste brukere gis anledning til selv å stå ansvarlig for tilsyn etter særskilt avtale. Andre brukere belastes utgifter for tilsyn i henhold til gjeldende prisliste.

Skoler uten tilsynsvakt

Faste brukere skal gis anledning til selv å stå ansvarlig for tilsyn etter særskilt avtale. Andre brukere, som ikke har inngått slik avtale, belastes utgifter for tilsyn i henhold til gjeldende prisliste.

Alle skoler

Dersom lokaler forlates på en slik måte at det kreves ekstraordinært renhold, vil bruker måtte dekke utgiftene for dette etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.

Leieprisene tas opp til vurdering hvert år i forbindelse med oppvekst- og utdanningsutvalgets budsjettbehandling.

Utleie av et lokale kan ikke overstige 5 % av den totale bruken av lokalet. Virksomhetsleder (rektor) skal melde all utleie (inkludert låntakers tilleggsbetalinger) til Oppvekst og utdanning v/grunnskolekontoret som fører oversikt over utleie av skolelokaler.

10. Ordrebekreftelse/leiekontrakt

Andre bestemmelser knyttet til utlån og utleie av skolelokalene fremgår av

 • Låneavtale/leieavtale for periodebestillinger
 • Låneavtale/leieavtale for enkeltbestillinger

11. Brukstid for utlån og utleie

Skolelokalene kan benyttes til utlån og utleie:

 • fra ca. 15. august til ca. 20. juni året etter (det kan gjøres unntak fra perioden)
 • mandag - fredag
 • mellom kl. 17.00 og kl. 22.00

I skolens ferier/fridager, helger og etter normal utleietid på hverdager, kan skolen kun lånes/leies ut etter nærmere avtale med virksomhetsleder (rektor).