Lørenskog kommune har gode rutiner knyttet til kvikkleire

En stor del av byggeområdene i Lørenskog ligger under marin grense. Store deler av våre nabokommuner er også under marin grense.

Det er trygt å bo på kvikkleire så lenge det ikke foregår ukontrollert byggeaktivitet, graving eller at bekker/vassdrag graver og skaper erosjon. 

Lørenskog kommune har følgende rutiner når det gjelder kvikkleire, og stiller krav til utbyggere for å sikre at kvikkleira holder seg stabil/stabiliteten i området ivaretas: 

  • I utarbeidelse av reguleringsplaner stiller Lørenskog kommune krav til geotekniske undersøkelser og vi krever tiltak slik at eventuell kvikkleire holdes stabil.  
  • I kommunens egne investeringsprosjekter blir det gjennomført geotekniske undersøkelser og vi sørger for stabiliserende tiltak når det er behov for det. 
  • Lørenskog kommune stiller krav til geoteknisk utredning ifm. tiltak under marin grense i byggesaker.
  • Det stilles krav til uavhengig kontroll av geotekniske utredninger for tiltak som fører til tilflytning av personer, eller ved vanskelige grunnforhold.
  • Lørenskog kommune overvåker bekker og vassdrag og følger med på erosjon. Fra våren 2021, skal alle som søker om gravetillatelse også vurdere grunnforholdene før graving. 


Det satses videre på digitalisering av både eksisterende/tilgjengelige grunnundersøkelser, samt kommende/fremtidige grunnundersøkelser, slik at flest mulig kan gjenbruke informasjon om grunnforhold som finnes.

Det ble gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til naturfare, herunder kvikkleire i forbindelse med kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 2015. Det vil bli gjennomført en ny risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel som har oppstart i 2021. Vi har også meldt til NVE at vi ønsker systematisk kartlegging i kommunen hvor det gjøres nærmere analyser og eventuelle grunnboringer. Dette har ikke vært gjort tidligere, men foreløpig er ikke Lørenskog prioritert. For øvrig pågår det kontinuerlig arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til naturfare/kvikkleireskred. 

Gi oss beskjed hvis du ser noe mistenkelig

Ved akutte hendelser/fare for liv helse - gi beskjed til politiet snarlig; ring 112.