Nabovarsel

Skal du bygge, rive eller endre på eiendommen din og tiltaket er søknadspliktig, kreves det at du varsler naboene dine før søknaden sendes inn til oss.

Hvordan varsle?

Varsling kan skje på flere måter; enten at du sender varslingsskjemaet til naboene som rekommandert brev i posten, at du oppsøker naboene personlig og fremlegger varslingsskjemaet for underskrift, eller på e-post med mottaksbekreftelse.

Det er ikke nødvendig å varsle naboer og gjenboere dersom arbeidet i liten grad berører naboers interesser eller tiltaket skal gjøres på en stor eiendom med stor avstand til naboen.

Dersom det går mer enn ett år fra du som søker sendte ut nabovarselet til du sender inn søknaden, må du sende ut et nytt nabovarsel.

Hva skal varslet inneholde?

I varselet må tiltaket være såpass tydelig beskrevet at naboer og gjenboere har informasjonen de trenger for å vurdere om og hvordan de vil bli berørt av tiltaket. Dersom det søkes om dispensasjon, må varselet opplyse om hva det søkes om dispensasjon for.

Som søker må du oppgi en frist for når du skal ha mottatt eventuelle merknader fra naboer. Fristen må være på minst to uker etter at nabovarselet er sendt og dokumentasjonen er tilgjengelig for naboene som skal varsles.

Hvem er naboer og gjenboere?

Nabo er eier av eiendommen som har felles grense med tiltakshavers eiendom. Gjenboere er de som bor på eiendommer som er skilt fra tiltakshavers eiendom med en vei, gate, elv eller annet areal (for eksempel friareal).

Kommunen kan kreve at andre eiere eller festere enn naboer og gjenboere blir varslet hvis de blir berørt av byggeplanene. Som søker, skal du ikke sende kopi av nabovarselet til kommunen – det gjør du først når du sender søknaden.

Dersom varslingsberettiget person er død uten at skifte av eiendommen er foretatt, må den som er tiltakshaver ta kontakt med skifteretten for å finne ut hvem som representerer dødsboet og sørge for at varsel blir sendt til boet.

Hvilke naboer som skal varsles får du informasjon om i nabolisten.

Hvordan håndterer søker merknader fra naboen?

Søker skal ta imot merknader som naboer har til nabovarselet. Tiltaksplanene kan endres med hensyn til merknadene før søknaden sendes til kommunen. Hvis endringene i tiltaksplanene er såpass vesentlige at de kan få betydning for andre naboer, må søker sende nytt nabovarsel.

Når søknaden sendes til kommunen skal denne inneholde hvilke opplysninger som var sendt med nabovarselet, samt kvittering på at naboene er varslet og når.

Hvor finner du skjemaene som kan brukes i nabovarselet?

Skjemaene for nabovarsel finner du på Direktoratet for byggkvalitet her.