Støy

​Informasjon om støy fra bygge- og anleggsaktiviteter

Lørenskog kommune er i sterk vekst, behovet for boliger er stort, det er regulert mange nye boligområder, og byggeaktiviteter er store. I tillegg til boliger er det andre kommunale byggeaktiviteter som tekniske installasjoner som vil gi bedre tilbud til kommunens innbyggere som veianlegg, VA-ledninger eller parkanlegg. Det er også utbygging av nye skoler og barnehager som er nødvendig tilbud til innbyggerne.

Støyende arbeider i forbindelse med utbygging i sentrale områder og utbygging generelt i kommunen er ikke til å unngå, men kan i perioder medføre ulemper for beboerne i kommunen.

Begrensninger ved støyende bygge- og anleggsaktivitet - grenseverdiene i T-1442

Kommuneplanens arealdel vedtatt 15.03.2023 har bestemmelser om støy. Støyfølsomme bruksformål er boliger, helsebygg, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle nye boenheter og andre støyfølsomme bruksformål skal tilfredsstille grenseverdiene i retningslinjene T-1442/2021. Bygge- og anleggsstøy som varer mer enn seks måneder, skal heller ikke overskride støygrensen i T-1442/2021:

Tabell 4: Anbefalte støygrenser utendørs for bygge- og anleggsvirksomhet med varighet over 6 måneder. Alle grenseverdier gjelder innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med støyfølsomt bruksformål.

Støygrenser
Bygningstype Støykrav på dagtid ( LpAeq12h 07-19) Støykrav på kveld ( LpAeq4h 19-23) eller søn-/helligdag ( LpAeq16h 07-23) Støykrav på natt (LpAeq8h 23-07)
Boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner 60 55 45
Skole, barnehage 55 i brukstid 55 i brukstid 55 i brukstid

Etter retningslinjene i T-144272021 kan det aksepteres opp mot 5 dB høyere støynivå på dagtid og kveld enn angitt i tabell 4 for bygge- og anleggsvirksomheten med varighet kortere enn 6 måneder.

Retningslinjer for behandling av støy kan leses her.

Arbeider på dag, kveld og natt

Støyende anleggsaktiviteter som sprenging, boring, pigging, peling, spunting og liknende eller vedvarende lav eller høyfrekvent lyd kan skje mellom kl. 07.00 og -19.00.

Det skal gode grunner til dersom arbeider, som overskrider støygrenser, skal utføres på kveld (kl. 19-23) eller natt (kl. 23-07). Dette kan f.eks. være arbeider på vei eller bane, hvor de samfunnsmessige konsekvensene blir store, dersom arbeidene skal foregå på dagtid. Det kan også være av hensyn til sikkerhet for omgivelsene eller de som skal utføre arbeidet.

Hva er sterkt støyende arbeider

Veilederen til T-1442 beskriver sterkt støyende arbeider som f.eks. sprengning, banking, spunting, pigging, peling, bruk av presslufthammer/-bor, metallstøt, opplasting av steinmasser, saging i stein, betong og lignende. Arbeidsoperasjoner som skaper impulsiv støy regnes som sterkt støyende. Impulsiv støy er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund.

Sterkt støyende arbeid i boligområder utløser en plikt til å iverksette avbøtende tiltak. Et aktuelt avbøtende tiltak kan være å begrense arbeidstiden til mellom klokken 0800 – 1700 med en fast innlagt pause. Institusjoner vil være ekstra sårbare til noen tider av døgnet.
Dette gjelder for eksempel sykehjem, pleieinstitusjoner, barnehager og skoler. Arbeidstid må planlegges i samråd med disse.

Melding til kommunen

Byggherre/entreprenør skal melde til Lørenskog kommune om anleggsaktivitet som åpenbart vil ha negativ innvirkning på helsen til berørte naboer, jfr. folkehelselovens § 12 opplysningsplikt.

Avbøtende tiltak

Å planlegge arbeidene på en måte som gir minst mulig støyulemper for beboerne i nabolaget er en viktig forutsetning for å kunne begrense støyplage.

Avbøtende støytiltak er beskrevet i veilederen til T-1442/2021. Hele veilederen kan leses her.

Følgende tiltak kan nevnes:

 • opprette tidlig dialog med berørte naboer, skoler og barnehager, institusjoner eller andre sårbare virksomheter
 • utarbeide skriftlig naboinformasjon og avholde informasjonsmøter
 • vurdere bruk av støysvakt utstyr og alternative arbeidsmetoder
 • fysiske skjermingstiltak ved lydkilden
 • fysiske skjermingstiltak ved eller på berørte nabobygg
 • planlegge og gjennomføre sterkt støyende arbeider i en begrenset periode på dagtid (f.eks. kl. 08-17), med innlagte pauser
 • opprette dialog med berørte institusjoner om arbeidstid og gjennomføring av pauser
 • gjennomføre kontrollmålinger av lydnivå
 • etter behov tilby alternativt oppholdssted til berørte naboer

Informasjon til berørte naboer er viktig

Erfaring viser at forutsigbarhet, god informasjon og åpen dialog med naboer er avgjørende for å forebygge og redusere støyplage for naboer til bygge- og anleggsområder. Tidlig varsling og god kommunikasjon med naboer vil redusere antallet klager og henvendelser. Berørte naboer som får god og riktig informasjon, gis også muligheten til å innrette seg de støyende arbeidene.

Varsling bør minst inneholde:

 • Henvisning til regelverket
 • Arbeidets art og hvorfor de støyende arbeidene er nødvendige
 • Stipulert periode for støyende aktivitet (kalenderdager)
 • Daglig arbeidstid og type aktivitet
 • Hvem som er ansvarlig, telefonnummer til kontaktperson og arbeidssted

Det bør også framgå at man kan få innsyn i støyprognosene som er utarbeidet. I tillegg bør det informeres om hvilke avbøtende tiltak som er planlagt. Den ansvarlige for arbeidet skal alltid være tilgjengelig når arbeid pågår, og skal ha myndighet til å stanse arbeidet om nødvendig.

Hvem kan du kontakte ved støyende byggeaktiviteter?

Du kan kontakte den ansvarlige hos utbygger/entreprenør. På byggegjerder står det alltid en plakat som viser hvem bygger, kontaktperson og telefonnummer.
Du kan også melde til kommunen og sende epost til postmottak@lorenskog.kommune.no

Vi trenger følgende opplysninger:

 • Adresse der det foregår sterkt støyende byggeaktiviteter.
 • Tidspunktet
 • Beskrivelse av støy med eller uten fotografier

Hvordan håndterer kommunen melding om støyende byggearbeider?

Ved byggesaksbehandling stilles det krav om redegjørelse og dokumentasjon for at planbestemmelsene og stilfredsstillende støyforhold er oppfylt, jf. byggteknisk forskrift.

Når støy er en utfordring skal kommunen påse at det foreligger en plan for bygge- og anleggsfasen, at det er utarbeidet støyprognoser og at det ved behov er skissert avbøtende tiltak. Kommunen kan føre tilsyn med at tiltakene i planen blir gjennomført. Ved behov kan tilsynet gjøres i samarbeid med kommunal helsemyndighet, slik at det blir bedre grunnlag for å vurdere helsekonsekvenser og tiltak. Ved tilsyn kan kommunen (bygningsmyndigheten) krever uavhengig kontroll etter byggesaksforskriften.

I byggeperioden er søker/utbygger som har ansvar for at bygge- og anleggsaktiviteten gjennomføres på en forsvarlig måte for omgivelsene. Kommunen/ bygningsmyndigheten har ikke kontrollansvar. Ved melding om støy fra beboere i omkringliggende områder skal kommunen kontakte utbygger/søker og be om redegjørelse. Utbygger skal ha dokumentasjon og lydmålinger som viser at arbeiderne er innenfor støygrensene. Lydmålinger vil også bidra til å identifisere støyende aktivitet på tidspunkter hvor det ikke skal være det.