Tilskudd til integreringsarbeid

Ny utlysning

Har din frivillige organisasjon prosjekter dere ønsker å gjennomføre i 2024? Ny midler kommer og vil bli utlyst om kort tid.

Mennesker som ser på en pc - Klikk for stort bilde Jonas Ruud / Lørenskog kommune

Lørenskog kommune deler på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ut penger til frivillige organisasjoner i Lørenskog som driver integreringsarbeid.  Hovedmålet er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant flyktninger, innvandrere og deres barn. 

Tilskuddsordningen beskrives i detalj under. 

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 

Lørenskog har fått tildelt kr. 1 978 110,- for 2023. Disse pengene er tildelt på bakgrunn av antall bosatte personer med innvandrerbakgrunn og deres barn. 

Tilskuddsordningen skal bidra til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Med frivillig organisasjon mener vi virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.
 
Lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret og som er registrert i Lørenskog kommune, dvs. har en oppdatert arrangørside på lorenskog.friskus.com kan søke kan søke. 

Tilskuddsordningen har tre delmål 

Dere kan søke støtte til prosjekter, aktiviteter, kulturarrangementer, dialogmøter eller idrettsarrangementer som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene. Støtten skal finansiere selve aktiviteten/arrangementet og nødvendig administrasjon. 

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn. Tilskuddsordningen består av tre delmål som skal bidra til følgende: 

  • Del A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn. 
     
  • Del B: økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid, utdanning eller frivillighet blant innvandrere. 
     
  • Del C: forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene. 


Det gis ikke støtte til tiltak som foregår utenfor Norge, eller støtte til konferanser, seminarer og liknende rettet mot det offentlige i Norge.

Dere kan lese mer om tilskuddsordningen hos IMDi. 

Tildeling av flerårig støtte

Organisasjoner kan få prosjekt- og driftstilskudd inntil tre år, forutsatt at vilkårene for tilskudd er oppfylt. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Organisasjoner som tildeles flerårig støtte vil prioriteres i en 2/3-årig periode. Det vil si at ved søknad om videreføring av støtte påfølgende år vil organisasjonen/prosjektet prioriteres. Prioriteringen forutsetter at prosjekt/tiltak gjennomføres etter planen og at vilkårene for tilskuddet ellers er oppfylt og at rapporter leveres innen fristene og godkjennes. Ny søknad må sendes inn påfølgende år på den måte som fremkommer av utlysningen. 

Ved innvilgelse av flerårig støtte, kan det unntaksvis gis adgang til overføring av ubenyttede midler til påfølgende år innenfor den flerårige støtteperioden. Overføring av tilskuddsmidler skal avtales med kommunen og beløpet som overføres skal synliggjøres i søknaden for påfølgende år. Overførte tilskuddsmidler avregnes mot innvilget sum i påfølgende tilskuddsår.

Søknadsprosess 

Dere må legge ved budsjett i søknaden. Det er også viktig å lese gjennom kriterier på IMDI.no. For å søke må organisasjonen deres være registrert i Frivillighetsregisteret og på Friskus

Søknadsskjema  

Søknadsskjema - tilskudd til integreringsarbeid 

Søknadsfrist 

Ny frist kommer om kort tid.

Innsending av årsrapport og regnskap 

Frivillige organisasjoner som får godkjent sin søknad og mottar støtte, skal sende inn årsrapport til Lørenskog kommune innen 1. februar 2024. Her finner du rapporteringsskjemaet. 

Organisasjoner som mottar støtte på kr. 100 000,- eller mer, skal sende inn prosjektregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor. 

Kontaktperson i Lørenskog kommune 

Kontaktperson i Lørenskog kommune for begge tilskuddsordningene er  Mai Ngyuen. 

E-post:  thangu@lorenskog.kommune.no

Telefon: 45 87 08 71