Visjon, verdier og etiske retningslinjer

Lørenskog - Grønn, trygg og mangfoldig. Denne visjonen skal gi retning for Lørenskog-samfunnet.

åpen, troverdig, engasjert - Klikk for stort bilde

Lørenskog skal være en grønn kommune

Lørenskog kommune skal ha en utvikling som er bærekraftig, miljø- og klimavennlig. Det skal være en målrettet innsats for ren luft, ren jord, rent vann og for bevaring av naturmangfoldet.

En bærekraftig utvikling innebærer miljøvennlige byggematerialer, energieffektivisering og miljøvennlig drift.

Lørenskog skal være en trygg kommune

Gode oppvekstsvilkår, møteplasser og varierte kultur- og aktivitetstilbud skal stimulere til samhold, trygghet og aktiv deltakelse. Flerfaglig, tidlig innsats overfor barn og unge skal forebygge utenforskap, kriminalitet og rusproblemer.

Det skal være trygt å ferdes i trafikken.

Kommunen har tjenester som hjelper innbyggerne i ulike faser av livet.

Lørenskog skal være en mangfoldig kommune

Det skal legges til rette for ulike typer boliger som tiltrekker seg mennesker ulik alder og ulike livssituasjoner.

Kulturtilbudet til alle grupper av befolkningen skal gjenspeile både nytt og gammelt, og lokal kulturarv og gamle tradisjoner skal løftes frem til glede for nye generasjoner i Lørenskog.

Naturen skal ha et rikt mangfold og være til glede for både dagens og morgendagens innbyggere.

Universell utforming av bygninger og utenomhusområder skal muliggjøre aktiv deltagelse, tilgjengelighet og valgmuligheter uavhengig av funksjonsevne.

Åpen:
Vi møter innbyggerne og hverandre med åpenhet, tillit og toleranse.
Vi er romslige og gir plass for forskjellighet.

Troverdig:
Vi holder det vi lover
Vi behandler alle profesjonelt.
Vi gir presis og objektiv informasjon.

Engasjert:
Vi engasjerer oss faglig og personlig og streber etter å utgjøre en forskjell.
Vi er fleksible og forandringsvillige, og setter pris på nye ideer og initiativ.

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lørenskog kommune

Mann og kvinne foran en datamaskin - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune

Her kan du laste ned de Etiske retningslinjene (PDF, 425 kB)

Vi har også en plakat med de fire R-ene.  (PDF, 37 kB)

Lørenskog kommunes etiske standard skal bidra til bevisstgjøring av medarbeidere, folkevalgte og andre som utfører arbeid for kommunen. Våre holdninger og handlinger påvirker innbyggernes tillit til kommunen, og vi har alle et personlig ansvar for hvordan vi opptrer. En åpen kultur for å samtale om etiske spørsmål er nødvendig for å utvikle et godt etisk og faglig skjønn. Vi legger verdiene åpen, troverdig og engasjert til grunn for vårt arbeid.

Ansvar for oppfølging og etterlevelse

Ansatte og folkevalgte har et selvstendig ansvar for å etterleve Lørenskog kommunes etiske retningslinjer. Ledere og folkevalgte skal etterse at retningslinjene blir fulgt og har et særskilt ansvar for å sette etiske retningslinjer rutinemessig på dagsorden.

Når vi er i tvil

Når vi er usikre på hva som er riktig å gjøre, skal vi rådføre oss med kollegaer eller nærmeste leder. Samtidig bruker vi skjønn og tar selvstendig ansvar for å handle på en god måte. Navigasjonshjulet fra Humanistisk Akademi kan være en veiviser.

Brudd på de etiske retningslinjene

For ansatte vil brudd på de etiske retningslinjene kunne få konsekvenser for arbeidsforholdet, eksempelvis i form av en advarsel. For folkevalgte kan brudd på etiske retningslinjer få konsekvenser for det politiske vervet. 

I Lørenskog kommune kjennetegnes våre holdninger og handlinger av de fire R-ene

Respekt

 • Vi møter alle med respekt, anerkjenner likeverd og verdsetter mangfold
 • Vi har respekt for personvernet og overholder taushetsplikten
 • Vi har respekt for andres synspunkt og anerkjenner hverandres ulikheter
 • Vi ser hverandre og ønsker å gjøre hverandre gode
 • Vi har respekt for naturen, miljøet og omgivelsene rundt oss

Relasjoner

 • Vi skaper gode relasjoner til innbyggere, kolleger og andre offentlige myndigheter
 • Vi tar ansvar for å sikre et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Vi lytter til innbyggernes innspill gjennom medvirkning og brukerdialog
 • Vi er lojale i administrative og politiske avgjørelser, og har samtidig trygghet til å ytre meningene våre og ta opp ting som bør endres
 • Vi har blikk for helheten og deler informasjon med andre som trenger det

Redelighet

 • Vi opptrer redelig, troverdig og ansvarsfullt ovenfor alle mennesker
 • Vi informerer om interessekonflikter som kan påvirke avgjørelser og utførelse av oppgaver for kommunen
 • Vi følger god forvaltningsskikk i tråd med norsk lov og kommunens retningslinjer
 • Vi er ansvarsfulle i forvaltningen av innbyggernes og kommunens penger og eiendeler
 • Vi mottar ikke arv eller personlige fordeler i arbeidet, men gaver av ubetydelig verdi kan vi motta dersom det er avklart med leder

Rollemodell

 • Vi tar vår rolle som forvalter, myndighetsutøver og tjenesteyter på alvor, og er bevisst på at våre handlinger og holdninger påvirker kommunens omdømme
 • Vi ivaretar ytringsfriheten med den aktsomheten som kreves for å skille mellom rollen som ansatt og rollen som privatperson
 • Vi tar aktivt avstand fra diskriminering, mobbing og trakassering
 • Vi opptrer rettferdig, oppriktig og med faglig integritet
 • Vi har aksept for at det kan gjøres feil, og for å være åpen om feil som blir gjort

 

Navigasjonshjulet fra Humanistisk Akademi - Klikk for stort bilde