Vann-, avløps-, overvann og spill-ledninger Langgrunna/Fjellhamarskogen

Lørenskog kommune skal rehabilitere og legge nytt vann- og avløpsnett som strekker seg fra Oscar Nissens vei 20 i øst til Marcus Thranes vei 18 i vest. Det eksisterende ledningsnettet i dette området er gammelt og i svart dårlig stand, og må derfor skiftes ut. Et vesentlig tiltak i dette prosjektet, som innfrir mål i hovedplanen, er å redusere andelen fremmedvann i avløpsledningsnettet og bedre vannkvaliteten i Langvannet.

I dag renner både overvann, som er nedbør og smeltevann, og spillvann, som er avløpsvann fra bebyggelse og næring, i samme avløpsledning. På grunn av klimaendringer, som fører til hyppigere og kraftigere nedbør, er det behov for å øke kapasiteten på avløpsnettet. Lite kapasitet i avløpsnettet fører til at avløp renner direkte ut i bekker, vassdrag og Langvannet og dette kan føre til forurensning og algeoppblomstring i Langvannet. Derfor etablerer vi nå én ledning for overvann og én for spillvann i dette område.

Avløpssonen Langgrunna bidrar med ca. 5 % av fremmedvannmengdene i Lørenskog kommune. Ved kraftig nedbør blir avløpsnettet overbelastet med kloakk/spillvann, veivann og annet overflatevann. Dårlig kapasitet på avløpsnettet i området fører til at kloakk/spillvann, veivann og overflate vann går i overløpet. Overløp er en sikkerhetsledning som tar unna vannet ledningsnettet ikke har kapasitet til.