Alminnelig skjenkebevilling

Den som skal drive et serveringssted som serverer alkoholdig drikk må i tillegg til å ha serveringsbevilling også ha skjenkebevilling. Det er kommunen som gir skjenkebevilling.

En skjenkebevilling kan gjelde:

 • Alkoholholdigdrikk med høyst 4.7 volumprosent alkohol (øl/rusbrus)
 • Alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent (øl/vin)
 • All alkoholholdig drikk (øl/vin/brennevin)

Skjenkebevilling kan gis for maksimalt 4 år om gangen og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

Vilkår

Skjenkebevilling gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av skjenkestedet.

Vurderingen av om skjenkebevilling bør gis beror på en skjønnsmessig vurdering.

Ved alle skjenkesteder skal det utpekes en styrer og stedfortreder. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over skjenkingen, herunder har ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen.  I styrers fravær påhviler pliktene stedfortreder. Styrer og stedfortreder må være over 20 år, arbeide i virksomheten og ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.

Det er et absolutt krav om at den som søker om bevilling (bevillingssøker), personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, samt styrer og stedfortreder har uklanderlig vandel.

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Elektronisk søknadsskjema for skjenkebevilling finner du her.

Opplysninger / vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling

 • Navn, adresse, organisasjonsnummer, telefon og epostadresse til den som søker om skjenkebevillingen (bevillingssøker)
  • Hvis søker er en juridisk person skal det også gis informasjon om fysisk kontaktperson.
 • Hvem eier virksomheten
  • Evt. opplysninger om bakenforliggende eierforhold
  • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok som viser eierforholdene i prosent
 • Firmaattest
 • Opplysninger om skjenkestedets adresse
 • Kopi av skjøte eller leiekontrakt og eventuelt fremleiekontrakt og/eller franchiseavtale
 • Grunneiers tillatelse til uteservering (dersom det søkes om dette)
 • Opplysninger om hvem som er styrer og stedfortreder
  • Det må oppgis navn, fødselsdato og skattekommune
 • Opplysninger om styrer og stedfortreders tilknytning til skjenkestedet
  • Evt. med dokumentasjon av ansettelsesforhold
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven.
 • Beskrivelse av skjenkestedet
 • Type skjenkested
  • Restaurant, pub, nattklubb osv
  • Målgruppe
  • Skisse over arealet inne og ute, samt plassering i bygget
 • Hva slags alkoholholdigdrikk det søkes bevilling for
 • Hvilke skjenketider det søkes om
 • Forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk første kalenderår
 • Hvis bevillingssøker har andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven fra før oppgis hvilke.
 • Tidspunkt for overdragelse dersom bevilling søkes i forbindelse med overdragelse
  • eventuelt kjøpekontrakt
 • Kommunen kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan.

Ved uteservering må også dette følge med søknaden:

 • Grunneiers tillatelse til uteservering. 
 • Situasjonskart over arealet inne og ute, samt plassering i bygget: Når det sendes inn en søknad om uteservering, må det foreligge et situasjonskart som viser plassering av uteservering med lengde og breddemål. Dette skal tydelig vises på kartet. Situasjonskartet kan også hentes her.
 • Skal det oppføres faste konstruksjoner, tilbygg tak/vegg må det sendes inn en søknad om byggetillatelse til byggesaksavdelingen. 

Kommunens saksbehandling

Når komplett søknad er mottatt vil kommunen innhente uttalelse til søknaden fra politiet, kommunens sosialtjeneste og skatt- og avgiftsmyndigheten.

Søknad om ny skjenkebevilling behandles av formannskapet.

Når vedtak er fattet vil det sendes en skriftlig melding om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er normalt ca. tre måneder fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter.

Behandlingstiden kan bli lengre hvis politi eller skatte- og avgiftsmyndigheter har bemerkninger til søknaden, eller søknaden endres i behandlingsperioden.

Klage

Kommunens vedtak kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra mottak av underretning om vedtaket. I klagen må det angis hvilke endringer i vedtaket som ønskes og dette må begrunnes.

Klageinstans er Statsforvalter i Oslo og Viken. Klagen sendes Lørenskog kommune, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Endringer i eksisterende bevilling

Ved skifte av daglig leder, styre/stedfortreder, endret lokalisering, utvidelse av areal, overgang til ny selskapsform og ved eierskifte må det søkes om ny serveringsbevilling.

Overdragelse

Skjenkebevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette skjenking på den tidligere bevilling i inntil tre måneder forutsatt at kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen. Dersom ny søknad om bevilling ikke er endelig avgjort av kommunen innen tre måneder kan det gis tillatelse til å drive videre på tidligere bevilling i ytterligere en måned.

Gebyr

Det skal årlig betales et gebyr for skjenkebevillingen basert på omsetningen.

Kontroll

Kommunen fører kontroll med utøvelsen av skjenkebevillingen.