Salgsbevilling

Butikker som skal selge alkohol, må søke kommunen om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling. Salgsbevilling kan gis for maksimum fire år om gangen og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Vilkår for å få salgsbevilling

Salgsbevillingen gis til den personen eller det selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken.

Vurderingen av om salgsbevilling bør gis beror på en skjønnsmessig vurdering.

Ved alle salgssteder skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over alkoholsalget, herunder har ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen.  I styrers fravær påhviler pliktene stedfortreder.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år, arbeide i virksomheten og ha bestått en kunnskapsprøve om alkoholloven.

Det er et absolutt krav at om den som søker om bevilling (bevillingshaver), personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, samt styrer og stedfortreder har uklanderlig vandel.

Hvordan søke om salgsbevilling?

Elektronisk søknadsskjema for salgsbevilling finner du her.

Opplysninger / vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling

 • Navn, adresse, organisasjonsnummer, telefon og epostadresse til den som søker om salgsbevillingen (bevillingssøker)
  • Hvis søker er en juridisk person skal det også gis informasjon om fysisk kontaktperson.
 • Hvem eier virksomheten
  • Evt. opplysninger om bakenforliggende eierforhold
  • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok som viser eierandeler i prosent
 • Firmaattest
 • Opplysninger om salgsstedets navn og adresse
 • Kopi av skjøte eller leiekontrakt og eventuelt fremleiekontrakt og/eller franchiseavtale
 • Opplysninger om hvem som er styrer og stedfortreder
  • Det må oppgis fødselsdato og skattekommune
 • Opplysninger om styrer og stedfortreders tilknytning til utsalgsstedet
  • Evt. med dokumentasjon av ansettelsesforhold
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven.
 • Beskrivelse av type utsalgssted
  • dagligvare, ølutsalg, grønnsakshandel el
  • åpningstider
  • vedlegg skisse over arealet
 • Hvilke salgstider det søkes om
 • Forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk første kalenderår
 • Hvis bevillingssøker har andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven fra før oppgis hvilke.
 • Tidspunkt for overdragelse dersom bevilling søkes i forbindelse med overdragelse
 • eventuelt kjøpekontrakt

Kommunens saksbehandling

Når komplett søknad er mottatt innhenter kommunen uttalelse til søknaden fra politiet, sosialtjenesten og skatt- og avgiftsmyndigheten.

Vedtak om ny salgsbevilling fattes av formannskapet.

Når vedtak er fattet sendes en skriftlig melding om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er normalt ca. tre måneder fra man har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter.

Behandlingstiden kan bli lengre hvis politi eller skatte- og avgiftsmyndigheter har bemerkninger til søknaden, eller søknaden endres i behandlingsperioden.

Klage

Kommunens vedtak kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra mottak av underretning om vedtak. I klagen må det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunnelsen for dette.

Klageinstans er Statsforvalter i Oslo og Viken. Klagen sendes Lørenskog kommune, Postboks 304, 1471 Lørenskog slik at kommunen selv først kan vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket.

Endringer i eksisterende bevilling

Ved skifte av daglig leder, styrer/stedfortreder, endret lokalisering, utvidelse av areal, overgang til ny selskapsform og ved eierskifte må det søkes om godkjennelse/ny salgsbevilling.

Overdragelse av salgsstedet

Salgsbevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten.

Virksomheten kan likevel fortsette salg på grunnlag av den tidligere bevilling i inntil tre måneder forutsatt at kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Dersom ny søknad om bevilling ikke er endelig avgjort av kommunen innen tre måneder kan det gis tillatelse til å drive videre på tidligere bevilling i ytterligere en måned.

Gebyr

Det skal årlig betales et gebyr for salgsbevillingen basert på omsetningen.

Kontroll

Kommunen fører kontroll med utøvelsen av salgsbevillingen.