Frakoble takvannet ditt da vel!


Har du taknedløp som går ned på dreneringsledning? Frakoble takvannet ditt da vel!

Takvann som føres ned til drensledning er med på å overbelaste avløpsnettet vårt når det regner. Fulle ledninger fører til utslipp av avløpsvann til de  kjære elvene og badevannene våre her i Lørenskog.

Vil du være med på å bidra med å redusere andel regnvann i avløpsnettet?

Mer informasjon om kommunens strategier med tanke på overvann finner du her.

Separere overvann og avløp – en kommunal strategi

   Illustrasjon: Sigrid Marketta Aasgaard, Lørenskog kommune.  Hvorfor?

  • Mer regnvann inn på avløpsnettet = større mengde avløp til renseanlegg = dyrere regning for Lørenskog kommunes innbyggere
  • Mye regnvann inn på avløpsnettet = fulle avløpsledninger = avløp i elver og badevann i Lørenskog

Lørenskog kommune har mange fellesledninger hvor overvann og avløp går i samme rør. Separering av fellesledninger er en av hovedstrategiene til kommunen når det gjelder avløpshåndtering. Når kommunen separerer hovedledningene i gaten, vil vi også pålegge deg som huseier å gjøre den samme jobben med dine stikkledninger.

For spillvann er faktisk samlet lengde på det private stikkledningsnettet lengre enn det kommunale nettet!

Mer informasjon om dine ditt ansvar som abonnement av vann og avløpstjenester i Lørenskog kommune finner du her

Røyktester avløpsnettet i Lørenskog

Har du fått varsel om røyktest i ditt nabolag?

Lørenskog kommune jobber systematisk for å finne kilder til lekkasjer til regnvann inn på spillvannsnettet. Røyktesting er en effektiv og egnet metode til dette arbeidet.

Ved røyktesting tilsettes røyk i avløpsnettet. Avløpsnett som ligger utenfor veiareal, kan vise sprekker og utettheter ved at det siger røyk opp av bakken. Taknedløp som er koblet på avløpsledninger, er ofte en kilde til regnvann inn på avløpsnettet. Det er grunnen til at kommunalteknikk ofte kommer til å utføre tester i boligområder. Ved utførelse av røyktest vil berørte huseiere også få beskjed i god tid.

Dersom det observeres røyk fra taknedløp, er dette et tegn på at taknedløpet er koblet til avløpsledningen. Huseier vil da få pålegg om å frakoble taknedløpet, og la takvannet renne ut på terreng.

Til å lage røyk brukes det en røykmaskin, og samme type røyk som brukes til konserter og festivaler. Røyken er ufarlig, lukter svært lite, men er godt synlig.

Har du mottatt varsel om at Lørenskog kommune skal utføre røyktester i ditt nabolag? Pass på at vannlåser i huset er fylt, slik at røyken ikke kommer inn i huset. Brannvesenet blir også varslet på forhånd om røyktesten, slik at de er kjent med øvelsen dersom noen skulle ringe brannvesenet ved observasjon av røyken.

Illustrasjon: Superior Signal Company