Tilskudd til integreringsarbeid - 2024

Lørenskog kommune deler ut penger til frivillige organisasjoner i Lørenskog som driver integreringsarbeid, på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).  For tilskuddsåret 2024 har Lørenskog kommune fått tildelt 2 079 180 kroner.  

Disse pengene er tildelt Lørenskog kommune på bakgrunn av antall bosatte personer med innvandrerbakgrunn og deres barn.

Fire kommuneansatte ser på en laptop sammen - Klikk for stort bilde Jonas Ruud / Lørenskog kommune

Tilskuddsordningen skal bidra til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Hovedmålet er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant flyktninger, innvandrere og deres barn.

Du kan lese mer om tilskuddsordningen hos IMDI.

Mål for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn. Tilskuddsordningen består av tre delmål som skal bidra til følgende: 

  1. Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn. 
  2. Økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid, utdanning eller frivillighet blant innvandrere. 
  3. Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Hvem kan søke og motta tilskudd

Lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret og som er registrert i Lørenskog kommune. Med frivillig organisasjon mener vi virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Du kan søke støtte til prosjekter, aktiviteter, kulturarrangementer, dialogmøter eller idrettsarrangementer som retter seg mot ett eller flere av delmålene. Støtten skal finansiere selve aktiviteten/arrangementet og nødvendig administrasjon.  

For tilskudd til drift er det egne kriterier og egen frist. 

Det gis ikke støtte til tiltak som foregår utenfor Norge, eller støtte til konferanser, seminarer og liknende rettet mot det offentlige i Norge.

Tildeling av flerårig støtte

Organisasjoner kan få prosjekt- og driftstilskudd inntil tre år, forutsatt at vilkårene for tilskudd er oppfylt. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Søknadsprosess

Benytt skjemaet under for å søke om tilskudd. Husk å legge ved budsjett. Det er også viktig å lese gjennom kriterier på IMDI.no. For å søke må organisasjonen deres være registrert i Frivillighetsregisteret, og i Friskus - Lørenskog aktivitets- og frivilligportal.  

Innsending av årsrapport og regnskap 

Frivillige organisasjoner som får godkjent sin søknad og mottar støtte, skal sende inn årsrapport til Lørenskog kommune innen 1. februar 2025. Her finner du rapporteringsskjemaet.

Organisasjoner som mottar støtte på kr. 100 000 eller mer, skal sende inn prosjektregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Søknadsskjema

Her finner du søknadsskjemaet for tilskudd til integreringsarbeid.

Søknadsfrist

18.mars 2024

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt et informasjonsmøte om tilskudd til integreringsarbeid i regi av Lørenskog kommune, flyktning- og innvandrertjenesten. 

Påmeldingsfrist er 22.februar.

For påmelding kontakt Mai Nguyen (se kontaktinfo under) med antall personer som kommer og eventuelle allergener.
Tid: 29. Februar 2024 kl. 17:00
Sted: Skårersletta 61. 

Kontakt

Kontaktperson i Lørenskog kommune for tilskuddsordningen er Mai Nguyen.  
E-post: thangu@lorenskog.kommune.no
Telefon:  45 87 08 71