Siste nytt
folkevalgte i debattpanel

Onsdag 22. september møttes folkevalgte og innbyggere for å snakke om arealbruk i Lørenskog.

Kommuneplanens arealdel skal revideres. Den gir føringer for hvordan vi skal bygge, verne og forvalte arealene i Lørenskog.

Tre mennesker snakker sammen og sier hva de mener

 Kommuneplanens arealdel for Lørenskog kommune skal revideres og arbeidet starter nå.

FNs bærekraftsmål

Visjonen til Lørenskog kommune er at Lørenskog skal være grønn, trygg og mangfoldig. Visjonen bygger på grunnpilarene i bærekraftig utvikling, og ligger til grunn for kommuneplanen og andre planer.

To innbyggere prater sammen rundt et bord

Nå skal kommuneplanens arealdel revideres. Det betyr at vi ser på hvordan arealene i kommunen bør brukes framover for at Lørenskog-samfunnet skal bli enda bedre. 

 

Bilde av dokumenter og servering til et møte

Da Kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel i fjor, vedtok de samtidig at kommuneplanens arealdel skulle revideres. Det betyr at vi skal vurdere om vi skal forandre hvordan vi skal bruke arealene i kommunen framover. Hvor skal det skal fortsatt være skog, hvor skal det være gangveier og hvor skal det bygges boliger? Dette og flere andre, viktige vurderinger skal gjøres når kommuneplanens arealdel skal revideres.