Kulturminneplan

Kulturarven utgjør vår kollektive hukommelse om tidligere genera­sjoners liv og samfunn. Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er derfor sentrale kilder til kunnskap og et viktig grunnlag for opp­levelse. Kulturminnene forbinder fortiden med dagens samfunn. Kulturarven er en viktig faktor når vi snakker om et steds karakter og identitet, og den kan gi folk tilhørighet til områdene hvor de bor. 

Alle kulturminner ligger i en kommune. Dette innebærer at kommunens politikere og administrasjon har et spesielt ansvar for å ivareta kulturarven i egen kommune. Kommunen har ansvaret for kulturminner med både nasjonal, regional og lokal verdi.

Kommunens kulturminneplan

Kulturminneplan. Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 2022-2030 ble vedtatt av kommunestyret i møte 15. desember 2021, sak 144/21. Planen erstatter den tidligere kulturminneplanen fra 2006.

Kulturminneplanen er en kommunedelplan. Planen er ikke et juridisk bindende dokument, men den er et styringsdokument som skal fungere som retningsgivende i arbeid med områder hvor kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap inngår.

Planen består av tre deler: Del 1 som er selve planen, del 2 som gir oversikt over kommunens delområder med registreringer og del 3 som er en ren vedleggsdel.

Riksantikvaren og Akershus fylkeskommune har bidratt med støtte til arbeidet med kulturminneplanen.

Kart

Temakart: kulturminner i Lørenskog