Hva må du gjøre ved utbygging av vann og avløp?

Når du skal bygge, er det flere ting du som utbygger må ta hensyn til.

Tilkobling til det offentlige vann- og avløpsnett er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1.

Søknad om tilknytning skal godkjennes for både nye byggetiltak og for eksisterende boliger som ønsker ny eller endret tilknytning.

For å få tilgang til tjenesten må du kontakte et godkjent foretak, rørleggerfirma/entreprenør. De leverer nødvendige søknadspapirer for behandling og godkjenning av tilknytning til offentlig VA. Se mer Søknad og fremdrift

Hvem kan søke om VA-tiltak?

Fagperson innen VA-faget må utarbeide VA-rammeplan/VA-detaljplan og innhente VA-uttalelse fra kommunalteknikk. Uttalelsen, som skal være positiv, legges ved byggesøknad til bygningsmyndigheten. Ansvarlig foretak skal være sentralt godkjent eller ha erklæring om ansvarsrett. Utførende personell må ha ADK1-sertifikat.

Det er viktig at du som er utbygger setter deg inn i kommunens retningslinjer for vann, avløp.

Saksbehandlingstid

Vi behandler søknader forløpende, men innen 3 ukers saksbehandlingstid fra komplett søknad. Dette er gebyrfri saksbehandling.

Tinglysning av avtaler

Noen ganger må et ledningsanlegg legges over annen grunn.

Les mer om dette på Ansvar som abonnent.

Kart over VA-ledninger og kapasitetsberegning

Hvis du trenger et kart over eiendom med vann- og avløpsledninger eller modellering/simulering av vannuttak, kan du lese mer om dette på bestilling av VA kart - data

Separatsystem for spillvann og drensvann

Kommunen krever separate stikkledninger for overvann og spillvann.

Det er viktig å sikre at minst mulig fremmedvann renner inn i spillvannsnettet og skaper dårlig kapasitet på ledningen.

Ved å legge en ekstra ledning i grøfta i forbindelse fornyelse av ledninger, kan man unngå ny oppgraving senere når et slikt krav kommer.

Omlegging av kommunale ledninger

I forbindelse med en byggesak skal omlegging av offentlige ledninger søkes om særskilt.

Omlegging av kommunale ledninger skal følge Lørenskog kommune sine VA normer.

Mer om krav til slokkevann, avstand fra offentlige VA, terrengendringer over kommunale ledninger, se Tekniske krav/VA norm

Vi gjør oppmerksom på at ny tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, eller påbygg på eksisterende bebyggelse som allerede er tilknyttet, kan medføre krav om tilknytningsgebyr etter vårt gebyrregulativ. Se avgifter og gebyrer.

Stengt vann på offentlig vannledning

Ved arbeid på privat eller kommunalt vannledningsnett må vi av og til stenge vannforsyningen på kommunens hovedledning. Er du koblet med vannforsyning på dette ledningsstrekket blir du uten vann i den perioden avslaget varer.

Det er bare kommunens driftsavdeling som har tillatelse til å stenge vannet på hovedledningen og åpne tilførselen igjen

Den rørleggeren som skal utføre arbeid på private VA-ledninger varsler kommunen hvis hovedledningen må stenges. Rørleggeren varsler også de abonnentene som blir berørt,  samt til det lokale Brann- og Redningsvesen. I varselet skal det stå hvorfor vannet blir borte, hvor lenge det blir borte, dato, navn og telefonnummer til den ansvarlige som kan kontaktes.

Kommunen vurderer omfanget av vannavslaget. Ved store vannavstegning kan telefonvarsling benyttes.

  • Varslinger avklares med kommunens VA-ansvarlig minimum 5 virkedager før planlagt avstengning

Ved akutte hendelser i vannledningsnettet

Kommunens VA- ansvarlige varsles:

  • Kommunalteknikk tlf 67934200 (i arbeidstiden)
  • eller VA vakt tlf 977 57 240 (utenom arbeidstid).