Kommunens planer

Oversikt over kommunens planer Lenke til planstrategi (åpner ny fane)Lenke til kommuneplan (Åpner ny fane)Lenke til kommuneplanens samfunnsdel (Åpner ny fane)Lenke til kommuneplanens arealdel (Åpner ny fane)Lenke til strategier og temaplaner (Åpner ny fane)Lenke til kommunedelplan (Åpner ny fane)Lenke til reguleringsplaner (Åpner ny fane)Lenke til perspektivmelding (Åpner ny fane)Lenke til økonomiplan med årsbudsjett (Åpner ny fane)Lenke til kommunedirektørens styringsbrev (Åpner ny fane)Lenke til lederavtaler (Åpner ny fane)Lenke til kompetanseplaner (Åpner ny fane)

Du kan trykke på figuren over for å lese mer om de ulike planene, eller bruke lenkene i teksten under.

Planstrategi

Dette er planstrategien for Lørenskog kommune. Den gjelder for perioden 2024-2028.

Kommuneplanen

Kommuneplanen er vårt langsiktige og overordnede styringsdokument og inneholder retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen ble vedtatt november 2020 og arealdelen ble vedtatt mars 2023. 

Strategier og temaplaner

Strategier og temaplaner omhandler spesifikke tema og er bindeleddet mellom kommuneplan og økonomiplan. For å beholde den røde tråden fra overordnede planer til gjennomføring vil planene revideres som følge av kommuneplanarbeidet.

Kommunedelplan og reguleringsplaner

Kommunedelplan og reguleringsplaner følger kommuneplanens arealdel. Kommunedelplanen avklarer overordnet arealpolitikk og hovedtrekkene for arealdisponering. Reguleringsplanen består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse og beskriver hvordan kommunens arealer kan utnyttes. Når ny arealdel blir vedtatt, vil det være aktuelt å gjennomgå og vurdere revisjon av planene.

Perspektivmelding

Perspektivmelding (PDF, 2 MB) innleder det årlige arbeidet med økonomiplan. Den skal gi politikerne informasjon om økonomi, status og analyse i et langsiktig perspektiv som skal legge til rette for gode beslutninger knyttet til retning og prioriteringer i økonomiplanen.

Økonomiplan

Økonomiplan er kommuneplanens handlingsdel og beskriver hvordan ressursene skal benyttes for å løse politiske ambisjoner. Den skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Årsbudsjettet er innarbeidet i økonomiplanen. 

Kommunedirektørens styringsbrev

Kommunedirektørens styringsbrev omhandler kommunedirektørens forventninger i overgangen mellom politiske planer og administrative prosesser. Gjennom styringsbrevet tildeles sektorene og stabsavdelingene oppdrag for kommende år. Det er gjerne noen sentrale oppdrag som tildeles alle og noen sektorspesifikke oppdrag til tildeles én eller noen sektorer.  

Kommunedirektørens styringsbrev utarbeides årlig, omtrent på samme tid som økonomiplan og budsjett vedtas politisk. Oppdragene som tildeles gjennom styringsbrevet hentes fra økonomiplanen. Det betyr at vi gjennom styringsbrevet og de tilhørende virksomhetsplanene sørger for å følge opp det de folkevalgte har vedtatt.  

Virksomhetsplaner

Virksomhetsplaner er administrative planer som utarbeides årlig for å følge opp vedtak i årsbudsjettet eller andre politiske eller administrative beslutninger. Virksomhetsplaner behandles ikke politisk.

Virksomhetsplaner følger som en del av kommunedirektørens styringsbrev og utarbeides i verktøyet Framsikt. Virksomhetsplaner på kommune- og sektornivå utarbeides i dialog mellom sektordirektørene og Styring og virksomhetsutvikling (STYV). 

Lederavtale

Lederavtaler (PDF, 170 kB) er et verktøy som tydeliggjør lederes ansvar for personell og økonomi samt overordnet faglig utvikling. Avtalen handler i stor grad også om utvikling av lederferdigheter.

Alle ledere med personalansvar i Lørenskog kommune skal ha ledersamtaler med sin overordnede leder minst to ganger i året. Det anbefales i tillegg å fylle ut mal for lederavtale. Gjennom lederavtalen og ledersamtalene sikrer vi at alle ledere er godt kjent med de ansvar og delegerte oppdrag som hører til sin lederrolle.

Kompetanseplaner

Strategisk kompetansearbeid handler om å utvikle, mobilisere eller eventuelt fase ut kompetansen i den eksisterende organisasjonen, og hente ny kompetanse gjennom rekruttering eller andre bemanningsløsninger. I Lørenskog kommune skal vi jobbe systematisk med kompetanse for å sikre at vi til enhver tid har den nødvendige kompetansen til å løse oppgavene. Dette ansvaret ligger til hver enkelt leder.  

Et arbeid med utvikling av metodikk og malverk, herunder kompetanseplaner (PDF, 865 kB), vil startes så snart HR har kapasitet. Per nå er det opp til hver enkelt virksomhet å lage egne planer etter behov.