Kommunens planer

Oversikt over kommunens planerLenke til kommuneplanLenke til kommuneplanens samfunnsdelLenke til kommuneplanens arealdelLenke til strategier og temaplanerLenke til kommunedelplanLenke til reguleringsplanerLenke til perspektivmeldingLenke til økonomiplan med årsbudsjettLenke til kommunedirektørens styringsbrevLenke til lederavtalerLenke til kompetanseplaner

Du kan trykke på figuren over for å lese mer om de ulike planene, eller bruke lenkene i teksten under.

Kommuneplanen er vårt langsiktige og overordnede styringsdokument og inneholder retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen ble vedtatt november 2020 og arealdelen ble vedtatt mars 2023. 

Strategier og temaplaner omhandler spesifikke tema og er bindeleddet mellom kommuneplan og økonomiplan. For å beholde den røde tråden fra overordnede planer til gjennomføring vil planene revideres som følge av kommuneplanarbeidet.

Kommunedelplan og reguleringsplaner følger kommuneplanens arealdel. Kommunedelplanen avklarer overordnet arealpolitikk og hovedtrekkene for arealdisponering. Reguleringsplanen består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse og beskriver hvordan kommunens arealer kan utnyttes. Når ny arealdel blir vedtatt, vil det være aktuelt å gjennomgå og vurdere revisjon av planene.

Perspektivmelding (PDF, 2 MB) innleder det årlige arbeidet med økonomiplan. Den skal gi politikerne informasjon om økonomi, status og analyse i et langsiktig perspektiv som skal legge til rette for gode beslutninger knyttet til retning og prioriteringer i økonomiplanen.

Økonomiplan er kommuneplanens handlingsdel og beskriver hvordan ressursene skal benyttes for å løse politiske ambisjoner. Den skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Årsbudsjettet er innarbeidet i økonomiplanen. 

Virksomhetsplaner er et administrativt verktøy som skal sikre sammenheng mellom organisasjonens mål, tiltak og resultater, samt oppfølging av politiske vedtak, lover og forskrifter. De skal bygge på politisk vedtatte planer og følges opp og implementeres som en del av virksomhetsstyringen. Inntil videre utarbeides og følges disse planene opp i hver sektor.

Kommunedirektørens styringsbrev (PDF, 597 kB) erstatter oppdragsbrevene til hver sektor og skal bidra til å følge opp økonomiplan og skape felles retning. Styringsbrevet omhandler forventninger om virksomhetsstyring, prioriteringer med mål og oppdrag, oppfølging av sentrale tema og omtaler ledelse og medarbeidere.

Lederavtaler (PDF, 512 kB) er et verktøy som tydeliggjør lederes ansvar for personell og økonomi samt overordnet faglig utvikling. Avtalen handler i stor grad også om utvikling av lederferdigheter.

Kompetanseplaner (PDF, 865 kB) har som hensikt å få en god oversikt over prioriterte kompetansebehov sett i lys av kommuneplanens og kompetansestrategiens satsningsområder, statlige og kommunale føringer og lovkrav. Inntil videre utarbeides og følges disse planene opp i hver sektor.