Grønlibekken og nye vann- og avløpsledninger i Grønlia

Lørenskog kommune skal åpne øvre del av Grønlibekken ved Fridtjof Nansens vei på Fjellhamar og rehabilitere vann- og avløpsledninger i området. Ved å åpne bekken vil vi bidra til å håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn, og flomfaren i området vil bli redusert. I tillegg vil det biologiske mangfoldet øke. Bekken vil også bli et fint element for nærmiljøet.

Illustrasjonstegning Åpning av Grønlibekken og nye vann- og avløpsledninger  - Klikk for stort bilde

Kommunen skal sikre trygg og god vannforsyning samt forsvarlig avløpshåndtering. Dette gjør vi blant annet ved å skifte ut gamle vann- og avløpsledninger, gjøre tiltak for å begrense fremmedvann i spillvannsnettet og åpne lukkede bekker. Vi skal også forvalte overvann og vassdrag på en bærekraftig måte slik at samfunnets funksjoner, helse, miljø og naturen ikke påvirkes negativt.

 

Grønlibekken har tidligere strekt seg lenger nordover enn den gjør i dag, men ble lagt i rør, trolig i forbindelse med utbygging av boliger. I dag samler bekken overvann fra nærliggende tomter i tillegg til den naturlige tilrenningen fra området. Åpne bekker er naturlige flomveier og ved å åpne Grønlibekken vil vi redusere faren for flom i området. Reetablering av bekken bidrar også til å skape økt biologiske mangfold; vannkjære planter som kan være sjeldne i urbane strøk kan få bedre levevilkår, og dyrelivet kan også øke.

Vann- og avløpsledningene i området er i hovedsak fra tidlig 1960-tallet, med unntak av et mindre strekk som er fra tidlig 1970-tallet. Ledningene er generelt i dårlig stand. Ved å fornye og etablere vann-, spillvann- og overvannsledninger sikrer vi god vannforsyning og begrenser fremmedvann i spillvannsnettet. I Heimdalsveien etablerer vi en ringledning som gir vannforsyning fra to kanter. Slik sikrer vi vann til området ved eventuelle brudd og reparasjoner.