Blåkollen

Blåkollen
Tittel Publisert Type
Melding om offentlig ettersyn

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Melding om offentlig ettersyn.pdf
1. Saksfremlegg - 1. gangs behandling

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Saksfremlegg - 1. gangs behandling.pdf
2. Plankart

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Plankart.pdf
3. Bestemmelser

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Bestemmelser.pdf
4. Planbeskrivelse

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. Planbeskrivelse.pdf
5. NIKU Oppdragsrapport

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. NIKU Oppdragsrapport.pdf
6. Registrering av øvrige boliger

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. Registrering av øvrige boliger.pdf
7. ROS-analyse

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7. ROS-analyse.pdf